HR kennis
Home » HR kennis » 5. Beoordelingen » Tools » Zinvol Beslissen
Zinvol Beslissen

Niet iedereen hoeft of kan bij een beslissing (te) worden betrokken.  Door klakkeloos iedereen in een beslissing te laten deelnemen kun je verkeerde beslissingen nemen. Door bijvoorbeeld kennisgebrek, is niet iedereen in staat om mee te beslissen en bij sommige beslissingen is het niet nodig dat er veel mensen in betrokken worden. Daarom is het zinvol op basis van een beslismodel na te gaan hoe de beslissing tot stand moet komen.

 • Het kan een team helpen in hoe ze bepaalde beslissingen behoren te nemen ten aanzien van de verschillende vraagstukken die ze hebben. Daarbij kan het voorkomen dat niet steeds ‘dogmatisch’ vast staat dat iedereen overal bij betrokken moet zijn;

 

 • Een goede keuze in het beslissing model bespaart tijd en kan ook leiden tot een betere beslissing.  Het vermijdt dat mensen proberen een consensus te bereiken voor problemen, waar een echte ‘expert oplossing’ vereist is. Aan de andere kant voorkomt het dat mensen beslissingen zelfstandig nemen,  waar nu net het in overleg beslissen essentieel is om tot een goede en uitvoerbare oplossing te komen.


Wat en wanneer?

Het beslissingsmodel geeft aan in welke situaties  en op welke manier het beste beslissingen kunnen worden genomen.  Er kunnen situaties zijn dat technisch expertise vereist is of dat mensen zich geëngageerd weten door de beslissing. Het dient om:

 • uit te maken wanneer mensen beslissingen autonoom kunnen nemen;
 • te bepalen wanneer overleg gepleegd moet worden om tot een gedeelde beslissing te komen. (andere team leden, interne klanten, andere beslissingsniveaus, …);
 • een analyse te maken van hoe een team omgaat met beslissen;
 • te onderzoeken hoe efficiënt en doelmatig hun manier van beslissen is.

Model

Dit model (een vereenvoudiging van de werkelijkheid) is gebaseerd op twee dimensies in iedere beslissing.

 • Het belang van ‘technische expertise’:
  Hoe belangrijk is specifieke kennis, competentie, ervaring, etc.. om tot een goede oplossing te komen. Het gaat hier over complexe beslissingen, met een hoog gehalte aan expertise, waarbij een gebrek aan kennis een ‘slechte’ beslissing oplevert. Het is het soort beslissing waar een leek bitter weinig zinvols over kan zeggen;
 • Het belang van ‘aanvaarding’ van anderen van de beslissing:
  In welke mate is ‘buy-in’ cruciaal om tot een beslissing te komen, die ook zal uitgevoerd worden, die ook kan werken.

Deze dimensies zijn beiden in meerdere of mindere mate in elke beslissing aanwezig.

 

De inschatting van hoe belangrijk die twee ‘parameters’ zijn bepalen dat je voor een expert beslissing gaat of eerder kiest voor een gedeelde beslissing of een consensus. Dit wil meteen ook zeggen dat er geen goede of slechte manier is om tot een beslissing te komen, maar dat het afhangt van het soort beslissing dat genomen moet worden.

Een democratisch, consensus proces, om tot een beslissing te komen over welk soort software in het nieuwe sales IT systeem moet worden aangeschaft is absurd. Zoals het ook zou absurd zijn om over de ‘werkprocessen’ en ‘grondregels’ van een team door de baas of door een ‘specialist’ te laten beslissen.


Een ander element is de ‘timing’ van het proces. Als je voor een dringende of gevaarlijke situatie staat is het te laat om een “volksraadpleging” te organiseren. Dan neemt de baas zijn verantwoordelijkheid en op basis van zijn beste inschatting neemt hij de beslissing. Als het huis in brand staat willen we geen brainstorm meemaken van brandweermannen die eerst hun aanpak bespreken. Het is weliswaar heel belangrijk dat de brandweer mensen zich kunnen vinden in de manier waarop ze de brand aanpakken (zij riskeren hun leven en als ze denken dat ze op de verkeerde manier worden ingezet zou het wel eens toe kunnen leiden dat ze zich aan hun taak onttrekken). Daaropm worden zulk soort zaken vooraf besproken bij simulaties, opleidingen, teamdiscussies rond de aanpak, enz., maar niet op het moment van de brand zelf.

Het probleem is natuurlijk dat de meeste situaties niet zo ‘glashelder’ zijn. Zo zie je vaak dat op de domeinen van ‘Human ressources’ iedereen zijn zegje wil doen. Het gaat hier veelal over dingen waar op het eerste gezicht iedereen over mee kan praten. Dat leidt heel vaak tot slechte beslissingen die het gevolg zijn van touwtrekken en machtspelletjes maar waarbij vergeten wordt dat er achter heel veel HR processen een echte professie schuilgaat, Bijvoorbeeld  bij een ‘evaluatiesysteem’ of een ‘opleidingsbeleid’ is het geen kwestie van een opinie maar van expertise en inzicht in veranderingsprocessen.
 

In tegenstelling tot andere professies hult HR zich veel minder in technisch en specifiek jargon (zoals bijvoorbeeld ingenieurs) waardoor het ook voor niet HR mensen ‘toegankelijk’ blijft. (en dat is meteen een voordeel en een nadeel) Niemand zou het in zijn hoofd halen om de betonkeuze voor een grote brug over te laten aan een groepje toevallige voorbijgangers die vinden dat ze moeten meebeslissen. Voor HR issues komt dat soort zaken helaas maar veel te vaak voor.


Aan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen
71 reactie(s)
sdssdsd | 28-03-2017 @ 10:47:59
I have recently started a blog. the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks  for all of your time & work.
http://www.archilovers.com/ifchic/
sdssd | 27-03-2017 @ 14:54:06
Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet!
alvin russell
sdfsdfsd | 25-03-2017 @ 13:56:32
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
Peter Schatzberg
sdfsdfsdf | 22-03-2017 @ 11:13:53
Hello. I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting. maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.
shops
sdfsdsdf | 21-03-2017 @ 11:27:04
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well.  I am very impressed with your vision and insight.
Grandstream GXP1625 Dubai
sdfsdsdf | 19-03-2017 @ 09:10:52
I think this is a really good article.  You make this information interesting and engaging.  You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.
fast food menus
sdfsdsdf | 18-03-2017 @ 12:37:56
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
bedbugs
sdfsdsdf | 18-03-2017 @ 09:35:10
Thank you very much for writing such an interesting article on this topic.  This has really made me think and I hope to read more.
file sharing
sdfsdfs | 15-03-2017 @ 09:26:26
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well.  I am very impressed with your vision and insight.
plumbers near me
sdfsdf | 14-03-2017 @ 09:10:42
I went over this website   and I  believe  you have a lot of  wonderful  information.  saved to my bookmarks
plumbers
dsfsdfd | 12-03-2017 @ 12:55:18
Superbly written article. if only all bloggers offered the same content as you. the internet would be a far better place..
sprzatanietakt
sdsdsdss | 08-03-2017 @ 10:34:22
I have recently started a blog. the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks  for all of your time & work.
management
sdssds | 05-03-2017 @ 13:25:57
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
Goji Pro
sdssd | 04-03-2017 @ 12:05:44
I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
Alex John | 02-03-2017 @ 13:48:00

As a matter of fact these informative and great blogs have amazed me.

SEO consultant
sdssd | 02-03-2017 @ 11:43:17
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future...
loftplan liquidation
sdssds | 02-03-2017 @ 11:10:31
I read a article under the same title some time ago. but this articles quality is much. much better. How you do this..
loft plan
soebest | 02-03-2017 @ 08:17:18

[url=http://www.whitejoyal.com/]cheap Ferragamo men belts[/url] 

[url=http://www.whitejoyal.com/]cheap Ferragamo belts[/url] 

sdsdsd | 28-02-2017 @ 09:33:43
Some  truly   wonderful  work on behalf of the owner of this  internet site .  perfectly  great   articles .
local internet
sdsdsd | 27-02-2017 @ 12:12:29
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you. more readers would be interested in their writings.  Thank you for caring about your content.
steven rattner
sdssd | 25-02-2017 @ 11:25:38
Thanks for taking the time to discuss that. I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
Dog Training Weston Florida
sdsd | 24-02-2017 @ 11:28:00
Positive site. where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though. ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
Repair Near
sdfsd | 23-02-2017 @ 11:20:22

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
 translation phone service

sdsdsds | 22-02-2017 @ 11:13:11
Awesome article!  I want people to know just how good this information is in your article.  It’s interesting. compelling content.  Your views are much like my own concerning this subject.
Repair Cheap
sdssd | 20-02-2017 @ 11:03:09
You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!
American Flag Net
sdssd | 19-02-2017 @ 09:28:40
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.! 
Austin braces
dfddf | 18-02-2017 @ 11:29:14

 

This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.
DUI lawyers near me

 

sdsdsds | 18-02-2017 @ 09:52:20
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. 
roofing estimate
carissa30 | 16-02-2017 @ 15:11:30

I have perused a couple of the articles on your site now, and I truly like your style of blogging. I added it to my top picks web journal webpage list and will be inquiring soon. It would be ideal if you look at my site too and let me comprehend what you think.  Read More Here

sdsd | 16-02-2017 @ 12:52:11
This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles.I guess I am not only one having all the enjoyment right here!
shingle roof
sdssd | 16-02-2017 @ 09:50:53
I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information.
manicure
dfddf | 15-02-2017 @ 09:42:28
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
emergency plumber
fdfdfd | 14-02-2017 @ 15:52:58
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part   I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.
roofing contractor
Cameron | 12-02-2017 @ 20:48:04

I really like this enthusiastic job you are doing folks. seo for small business packages

systechsavvy | 10-02-2017 @ 09:22:39

ystechsavvy perfect choice for Maintenance Well, simply put we take the worry out of your digital world. We can help you sort out your wireless network problems, hook up your digital camera, or even get to grips with your iPod. No job is too big or small for us. and more visit http://systechsavvy.com

sdssdsd | 09-02-2017 @ 09:58:08
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative. i would like to bookmark the page so i can come here again to read you. as you have done a wonderful job. 
buy handmade
chung cư vinhomes nguyễn tr | 09-02-2017 @ 08:09:30
Robinjack | 07-02-2017 @ 18:08:41

I got what you mean  , thanks  for posting .Woh I am happy  to find this website through google. Discover More Here

Robinjack | 07-02-2017 @ 17:46:38

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. GLC

Robinjack | 07-02-2017 @ 17:46:27

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. GLC

ghggh | 06-02-2017 @ 13:07:56
Thank you for some other informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I am simply now running on. and I’ve been at the glance out for such info.
filip maertens
sdssd | 31-01-2017 @ 16:50:12
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
mobile sandblasting
sdssdsd | 30-01-2017 @ 13:33:27
I am glad you take pride in what you write.  This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
scooters
sdssds | 29-01-2017 @ 11:46:18
It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.
handmade
Robinjack | 28-01-2017 @ 21:00:53

Much obliged to you for some other educational web journal. Where else would I be able to understand that sort of data written in such a perfect means? I have a mission that I'm a few seconds ago taking a shot at, and I have been at the post for such data.  Discover More Here

Robinjack | 28-01-2017 @ 20:40:47

These are some incredible apparatuses that i unquestionably use for SEO work. This is an awesome rundown to use later on..  CHCP

Robinjack | 28-01-2017 @ 20:12:28

I felt exceptionally glad while perusing this site. This was truly extremely enlightening site for me. I truly preferred it. This was truly an agreeable post. You rock!.  Milwaukee Roofing Inc

sdasd | 28-01-2017 @ 14:51:39
Hello. I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting. maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

 Personal trainer in Newport Beach

sdssdsd | 28-01-2017 @ 09:37:25
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
scooter
sdssd | 25-01-2017 @ 14:10:24
hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community.
best seo packages in
dfddf | 24-01-2017 @ 13:57:18
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part   I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck.
more details
sdssd | 21-01-2017 @ 13:51:00
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
treacherous Disney SEO
Robinjack | 19-01-2017 @ 17:08:20

You have a real ability for writing unique content.  I like how you think and the way you represent your views in this article.  I agree with your way of thinking.  Thank you for sharing. Madison Cooling

Robinjack | 19-01-2017 @ 16:40:01

Awesome information! I as of late ran over your online journal and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't recognize what to say with the exception of that I have.  TNR Madison

dsdsd | 19-01-2017 @ 09:35:26
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
homes for sale 31401
carissa30 | 18-01-2017 @ 18:55:30

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... GL Cleaning

dfddf | 17-01-2017 @ 12:51:45
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
filip maertens
sdssdsd | 12-01-2017 @ 12:05:21
Nice to be visiting your blog again. it has been months for me. Well this article that i’ve been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college. and it has same topic with your article. Thanks. great share.
wrongful death
sdssd | 09-01-2017 @ 12:38:28
This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written.  I commend your hard work on this and thank you for this information.  You’ve got what it takes to get attention.
Serrurier 75016
sdsdsd | 08-01-2017 @ 10:02:36
This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post. I will visit your blog regularly for Some latest post.
DIY Pest Control Supplies
sdsdsds | 05-01-2017 @ 13:37:52
I really like your writing style.  great   information.  thankyou  for posting.
Rowville driving school
alex albert | 05-01-2017 @ 07:23:38

Your blog is extremely brilliant especially the quality content is really appreciable.

betterbedsolutions.com

sdfdsdf | 04-01-2017 @ 12:28:32
Interesting post. I Have Been wondering about this issue. so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks

 

transport safety
ahrefsforfree | 27-12-2016 @ 11:23:42

 

uttar pradesh election results

goa election results

punjab election results

uttarakhand election results

manipur election results 

uttar pradesh election results

goa election results

punjab election results

uttarakhand election results

manipur election results 

uttar pradesh election results

goa election results

punjab election results

uttarakhand election results

manipur election results 

uttar pradesh election results

goa election results

punjab election results

uttarakhand election results

manipur election results 

uttar pradesh election results

goa election results

punjab election results

uttarakhand election results

manipur election results 

uttar pradesh election results

goa election results

punjab election results

uttarakhand election results

manipur election results 

sdssds | 25-12-2016 @ 14:58:39
Only aspire to mention ones content can be as incredible. This clarity with your post is superb and that i may think you’re a guru for this issue. High-quality along with your concur permit me to to seize your current give to keep modified by using approaching blog post. Thanks a lot hundreds of along with you should go on the pleasurable get the job done.

 

scooter insurance quote
sdssd | 24-12-2016 @ 09:30:07

I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

play free games online
sdsds | 21-12-2016 @ 09:32:12
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

 

Miami Top DUI Lawyers
sdssdsd | 20-12-2016 @ 17:16:31
I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well.  I am very impressed with your vision and insight.
Windykacja Warszawa
dfddf | 20-12-2016 @ 10:19:25
Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more postsby you!

 

eurocasinojackpot.com

 

sdssd | 20-12-2016 @ 10:12:06
i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me.

 

eurocasinojackpot.com
sdsd | 18-12-2016 @ 07:12:52
Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Many thanks!

 

End of tenancy cleaning London by Malvinas

Reageer
Naam:
E-mail:
Reactie:
    =  

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties