HR kennis
Home » HR kennis » 4. Introductie » Tools » Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een werkgever kan je een 'vast' contract aanbieden, een contract voor onbepaalde tijd. Vaak krijg je eerst een contract voor bepaalde tijd, een jaarcontract bijvoorbeeld. Vaak is dat een standaard contract. Hier een voorbeeld.De ondergetekenden:

1[________], gevestigd te [_____] en kantoorhoudende te (____ __) [_______] aan de __________ te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [________], hierna te noemen ‘Werkgever’;

en

2[________], geboren op [______] te [_______], thans woonachtig te (____ __) [________] aan de [________], hierna te noemen ‘Werknemer’,

hierna tezamen te noemen ‘Partijen’,

In aanmerking nemende dat:

Partijen een dienstverband aangaan voor de bepaalde tijd van 12 maanden onder de navolgende voorwaarden.

Verklaren een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1.Aanvang en duur

1.Werknemer treedt met ingang van [________] voor de bepaalde duur van 12 maanden in dienst van Werkgever.

Artikel 2.Proeftijd

1.Gedurende de eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende deze proeftijd kunnen Partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 3.Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1.De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging of enige andere handeling vereist zal zijn, op [________]. Tenminste één kalendermaand voor het verstrijken van de duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan zullen Partijen met elkaar in overleg treden over eventuele verlenging van de arbeidsovereenkomst.

2.De arbeidsovereenkomst kan door ieder der Partijen tussentijds worden beëindigd per de laatste dag van een kalendermaand door schriftelijke opzegging met inachtneming van opzegtermijn van [________].

Artikel 4.Functie en taak

1.De functie van Werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is [_______].

Artikel 5.Standplaats

1.De standplaats van Werknemer is [_______].

2.Werknemer verklaart ermee bekend te zijn dat de aard van de functie en de werkzaamheden met zich meebrengen dat de werkzaamheden ook buiten de genoemde standplaats dienen te worden verricht op door Werkgever aan te geven plaatsen.

Artikel 6.Arbeidstijd/Werktijden/ Overwerk

1.De arbeidstijd bedraagt bij de indiensttreding [__] uur per week.

2.Werknemer verklaart zich ermee akkoord overwerk te verrichten indien bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van Werkgever vereisen.

3.Werknemer verklaart zich er voorts mee akkoord op incidentele basis werkzaamheden te verrichten in het weekend en/of op feestdagen, indien bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van Werkgever vereisen.

Artikel 7.Salaris en vakantietoeslag

1.Het bruto salaris bedraagt bij het aangaan van deze arbeidsovereenkomst € [____] per maand, exclusief 8% vakantietoeslag, uitgaande van een [__]-urige werkweek. Uitgaande van een [__]-urige werkweek, bedraagt het salaris derhalve bij indiensttreding € [_____] bruto per maand.

2.Het maandsalaris wordt uiterlijk de laatste dag van iedere maand bij achterafbetaling uitbetaald op de door Werknemer opgegeven bankrekening, onder aftrek van de wettelijk verplichte, alsmede overeengekomen inhoudingen. De vakantietoeslag zal aan Werknemer worden betaald in de maand [_____], eveneens onder aftrek van de wettelijk verplichte en overeengekomen inhoudingen.

Artikel 8.Verplichtingen Werknemer tijdens ziekte

1.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is Werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 09.00 uur op de eerste ziektedag bij Werkgever te melden, onder opgave van redenen en onder vermelding van de vermoedelijke duur daarvan.

2.Zodra het tijdstip waarop Werknemer de werkzaamheden zal hervatten bekend is, zal Werknemer Werkgever hierover direct informeren.

3.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, is Werknemer verplicht de redelijke voorschriften terzake - door of namens Werkgever gegeven - op te volgen.

Artikel 9.Loondoorbetalingsverplichting Werkgever

1.Indien Werknemer door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, heeft Werknemer gedurende een periode van maximaal 104 weken te rekenen vanaf de eerste dag van ziekte, doch uiterlijk tot het einde van de arbeidsovereenkomst, recht op 70 % van het bruto salaris zoals dat gold in de periode direct voorafgaande aan de ziekte, exclusief vergoedingen. Werknemer heeft uitsluitend recht op de in dit artikel vermelde loondoorbetaling indien en voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Werkgever.

2.De perioden waarin Werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest arbeid te verrichten worden samengeteld, indien deze perioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

3.Op het door Werkgever verschuldigde loon wordt in mindering gebracht:

a.het bedrag van een uitkering in geld dat Werknemer toekomt op grond van een verzekering krachtens de wet of uit andere hoofde, of uit enig (sociaal) fonds waarin de deelneming is bedongen of voortvloeit uit deze arbeidsovereenkomst;

b.het bedrag van de inkomsten uit arbeid, die Werknemer ondanks haar ziekte elders dan bij haar Werkgever en met toestemming van Werkgever heeft verricht, zowel in als buiten dienstbetrekking.

Artikel 10.Kostenvergoedingen

1.Alle overige redelijke kosten die Werknemer in het belang van Werkgever maakt, zullen aan haar maandelijks tegen overlegging van een gespecificeerde declaratie met bewijsstukken worden vergoed, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Werkgever en met inachtneming van de fiscale regels.

Artikel 11.Vakantiejaar/Vakantiedagen/Arbeidstijdverkorting

1.Werknemer heeft per kalenderjaar recht op [________] vakantie met behoud van salaris, uitgaande van een [__]-urige werkweek.

2.Werkgever stelt na overleg met Werknemer de aanvang en het einde van de vakantie vast. Werknemer zal haar vakantiedagen opnemen in de periode dat haar werkzaamheden dit het beste toelaten.

3.Bij tussentijdse indiensttreding, tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft Werknemer recht op een evenredig aantal vakantiedagen.

Artikel 12.Pensioen

1.Werkgever zal ten behoeve van Werknemer een pensioenregeling opzetten op basis van beschikbare premies, waarbij [__] % van de premie voor haar rekening zal nemen en Werkgever [__] %. Het werknemersdeel van de premie zal maandelijks worden ingehouden op het [_____]salaris.

Artikel 13.Geheimhouding

Lees verder op: VK Banen


Bron

VK BanenLinks

Pallas AdvocatenAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen
96 reactie(s)
sdssdsd | 28-03-2017 @ 15:00:46
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
acquari
sdsdsd | 28-03-2017 @ 11:59:53
I learn some new stuff from it too. thanks for sharing your information.
women's fashion site
sdssdsd | 27-03-2017 @ 13:05:30
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
uksignalboosters
sdsdsd | 23-03-2017 @ 10:13:20
Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting.
windows 8 pc insta login
sdsds | 22-03-2017 @ 09:56:20
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.
chowchilla
jeux de mincraft | free $50 psn code | 21-03-2017 @ 17:17:22

een proeftijd in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende deze proeftijd kunnen Partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

 

jeux de mincraft |
free $50 psn code
 
 
sdfsfsd | 21-03-2017 @ 12:26:29
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content. so happy to find good place to many here in the post. the writing is just great. thanks for the post.
Grandstream UCM6204 Dubai
sdssd | 20-03-2017 @ 10:24:07
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
Tanker Seals
sdfsdsdf | 18-03-2017 @ 10:31:02
I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject.  Your writing would sell it fast.  You have a lot of writing talent.
sugarsync
dsfsdfd | 15-03-2017 @ 10:16:28
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
plumbing company
sdssd | 14-03-2017 @ 10:06:31
Superbly written article. if only all bloggers offered the same content as you. the internet would be a far better place..
plumbing
sdssd | 12-03-2017 @ 13:49:08
Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.
laguillotine-saucisson.fr/guillotine-a-saucisson-berger/
sdfsdsdf | 08-03-2017 @ 14:41:49
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts.
updated kitchen design
sdfsdf | 08-03-2017 @ 11:44:37
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes. but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
pests
jamsmalik | 06-03-2017 @ 18:41:43
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
des moines tattoo
fatihin nurul | 06-03-2017 @ 10:28:58

jak 2009, memimpin asosiasi Orang Against Rac Agen Atap Spandek Agen Atap Spandek Distributor baja ringan Agen Bondek Cor Distributor Plat besi plat kapal undangan pernikahan aneh Jual Jual Besi Siku Baja Harga Besi Wf Baja Agen sch 40 Jual besi beton jcac Pabrik Atap Spandek Pabrik Atap Spandek Distributor bondek Pabrik Bondek Cor Distributor besi h beam baja undangan pernikahan mewah Jual Besi Unp Baja Profil Kanal Pabrik Besi Wf Baja Pabrik sch 40 Jual besi beton interworld steel is Distributor Bondek Cor Distributor Bondek Cor Distributor Plat kapal besi baja bki krakatau steel Distributor Welded Beam Distributor besi cnp undangan pernikahan cute Jual Besi Cnp Profil Baja Gording Distributor Plat Besi Baja Distributor besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton gunung garuda Harga Bondek Cor Harga Bondek Cor Distributor besi siku Harga Welded Beam www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan online Jual Besi Hollow Supplier Plat Besi Baja Harga besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton delcoprima Jual Bondek Cor Jual Bondek Cor Distributor pipa besi baja sch 40 sch 80 Jual Welded Beam Jual besi Wf Baja undangan pernikahan buatan sendiri Jual Wiremesh Agen Plat Besi Baja Jual besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton cakra steel cs Supplier Bondek Cor Supplier Bondek Cor Distributor Plat besi Supplier Welded Beam Jual bondek undangan pernikahan artis Jual Besi Pipa Baja Schedule 80 Toko Plat Besi Baja Supplier besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton bjku Toko Bondek Cor Toko Bondek Cor Distributor besi h beam Toko Welded Beam Jual wiremesh undangan pernikahan anti mainstream Jual Besi Pipa Baja Schedule 40 Jual Plat Besi Baja Toko besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton Sni Ulir Polos Agen Bondek Cor Agen Bondek Cor Distributor besi wf Agen Welded Beam Jual pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan amplop Jual Pipa Besi Hitam Medium Harga Plat Besi Baja Agen besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton ais Pabrik Bondek Cor Pabrik Bondek Cor Distributor wiremesh Pabrik Welded Beam Jual besi hollow undangan pernikahan mewah Jual Besi Wf Pabrik Plat Besi Baja Pabrik besi Pipa sch 80 baja Jual besi beton Distributor Welded Beam Distributor Welded Beam Distributor besi unp Distributor Besi Beton Jual besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan anime Jual Besi H beam Distributor Besi H beam Baja Distributor Plat Bordes jasa konstruksi baja Harga Welded Beam Harga Welded Beam Distributor besi cnp Harga Besi Beton Jual besi wf baja undangan pernikahan elegan Jual Besi Beton Supplier Besi H beam Baja Harga Plat Bordes www.pusatbesibaja.co.id Jual Welded Beam Jual Welded Beam Distributor besi hollow Jual Besi Beton Jual besi unp undangan pernikahan contoh www.sentrabesibaja.com Agen Besi H beam Baja Jual Plat Bordes www.pusatbesibaja.com Supplier Welded Beam Supplier Welded Beam Distributor besi beton Sni Ulir Polos Supplier Besi Beton Jual besi siku undangan pernikahan yang unik Harga Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Toko Besi H beam Baja Supplier Plat Bordes www.jualbesibajamurah.com Toko Welded Beam Toko Welded Beam ironsteelcenter.com Toko Besi Beton Jual Plat besi plat kapal undangan pernikahan amplop Harga Bondek Cor Jual Besi H beam Baja Toko Plat Bordes harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen Welded Beam Agen Welded Beam Jual stainless steel Agen Besi Beton Jual besi h beam baja undangan pernikahan unik dan murah Harga Atap Spandek Sni Harga Besi H beam Baja Agen Plat Bordes harga besi beton sii undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan 2222 

asdasd | 05-03-2017 @ 20:29:30
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.

 humatrope 12mg

saasas | 04-03-2017 @ 13:20:30
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
coe2.annauniv.edu result
sdssds | 02-03-2017 @ 12:53:02
Positive site. where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though. ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
Loft plan
sdsds | 02-03-2017 @ 11:24:29
Great write-up, I am a big believer in commenting on blogs to inform the blog writers know that they’ve added something worthwhile to the world wide web!..
SubChorionic Hemorrhage Treatment
sdfssdf | 27-02-2017 @ 13:25:39
Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Many thanks!
steven rattner
meomeo | 27-02-2017 @ 11:23:47

khóa cửa khóa cửa thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt thiết kế nội thất két sắtthiết kế nội thất thiết kế nội thất két sắt két sắt két sắt thiết kế nội thất đá ốp lát két sắt két sắt két sắt két sắt két sắt thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất thiết kế nội thất áo phông đồng phục giầy bảo hộ lao động kính bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động mũ bảo hộ lao động áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phản quang áo phông đồng phục áo phông đồng phục áo phông đồng phục áo phông đồng phục áo phông đồng phụcáo phông đồng phục áo phông đồng phục áo phông đồng phục quần áo bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động kính bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động kính bảo hộ lao động mũ bảo hộ lao động mũ bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động kính bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động kính bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao động quần áo bảo hộ lao độngkính bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động kính bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động kính bảo hộ lao động giầy bảo hộ lao động két sắt két bạc két sắt an toàn két sắt khách sạn két sắt văn phòng két sắt chống cháy két sắt vân tay két sắt cánh đúc két sắt ngân hàng két sắt xuất khẩu bạt che nắng của lưới chống muỗi của lưới chống côn trùng giàn phơi thông minh bạt che nắng cua luoi chong muoi chua luoi chong con trung gian phoi thong minh thiết kế website doanh nghiệp thiết kế website bán hàng thiết kế website tin tức thiết kế website giá rẻ giày nam giày nam công sở giày lười nam thiết kế nội thất vinhome nguyễn trãi chung cư vinhomes nguyễn trãi chung cư vinhomes nguyễn trãi vincom nguyễn trãi vinhomes nguyễn trãi chung cư vinhomes nguyen trai vinhomes nguyễn trãi

jamsmalik | 27-02-2017 @ 10:07:29
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. 
Columbus SEO
sdsds | 26-02-2017 @ 12:56:00
i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future.. 
events chat room
jamsmalik | 26-02-2017 @ 09:27:58
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
The Other World
sdssd | 24-02-2017 @ 12:29:36
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
Kiddalchar get back system
jamsmalik | 23-02-2017 @ 11:12:29
Your website is really cool and this is a great inspiring article.

 www.webtooltest.com

jamsmalik | 22-02-2017 @ 13:23:29

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...

progressive lawn maintenance
imranuddin | 22-02-2017 @ 09:23:41
So luck to come across your excellent blog. Your blog brings me a great deal of fun.. Good luck with the site.
http://sleepjunkie.org
sdssd | 20-02-2017 @ 11:56:07
Hi there! Nice stuff. do keep me posted when you post again something like this!
Flag
jamsmalik | 19-02-2017 @ 16:34:58

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. 

 

ein number
sdssd | 19-02-2017 @ 10:26:52
I’ve been surfing online more than three hours today. yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion. if all webmasters and bloggers made good content as you did. the web will be a lot more useful than ever before.
Invisalign austin
sadasd | 19-02-2017 @ 02:09:35
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing.

 ebooks

sdssd | 18-02-2017 @ 12:36:44
An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter. it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers. 
http://www.electrobeaute.fr/ceinture-abdominale
sdasd | 16-02-2017 @ 14:48:18
Good post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

 http://goauction1.com/

assasas | 15-02-2017 @ 14:34:55
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
hands on review iphone 7 Plus
sdasd | 15-02-2017 @ 12:02:02

Thanks for taking the time to discuss this.

 

things that make you lazy

dfddf | 15-02-2017 @ 10:58:35
I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
Helpling Plumbers
sdsd | 15-02-2017 @ 10:04:07
nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
iPhone 8 Price
chung cư vinhomes nguyễn tr | 15-02-2017 @ 04:56:13

Vinhomes nguyễn trãi là một trong các căn hộ chung cư vinhomes nguyễn trãi với những căn hộ tiện nghi hiện đại. Chất lượng vinhomes nguyễn trãi làm nên sự thành công của công trình. Trung tâm thương mại vincom nguyễn trãi với những sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng thế giới. Hiện nay chung cu vinhomes nguyen trai đang là điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư. Các căn hộ tại vinhomes nguyen trai mang đến tiện nghi và sự an toàn cho các gia đình. vinhome nguyễn trãi với những thuận lợi về vị trí mang đến cho dân cư vinhome nguyen trai những điều kiện thuận lợi nhất để có thể phát triển ổn định. Thiết kế website với những mẫu website doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng. thiết kế website bán hàng theo tiêu chuẩn tích hợp seo onpage, thiết kế website giá rẻ uy tín Sự phát triển của cửa lưới chống muỗi đã đem lại cho người dân được bảo vệ tốt hơn, các căn hộ chung cư cao cấp với trang bị giàn phơi thông minh cùng với những loại bạt che nắng là xu thế hiện nay. Có thể nói cửa lưới chống côn trùng được sử dụng khá phổ biến trong các gia đình. HomeGroup Chuyên Thiết kế nội thất. Với những thiet ke noi thatchung cư hiện đại. Sản phẩm giày nam được rất nhiều khách hàng ưu chuộng. giày công sở nam phù hợp để sử dụng trong các văn phòng công ty, với sản phẩm giày lười nam phù hợp với những bạn trẻ năng động với chất liệu da thật sản phẩm giày da nam luôn là lựa chọn lý tưởng của rất nhiều khách hàng.

chung cư vinhomes nguyễn tr | 15-02-2017 @ 04:55:47

Vinhomes nguyễn trãi là một trong các căn hộ chung cư vinhomes nguyễn trãi với những căn hộ tiện nghi hiện đại. Chất lượng vinhomes nguyễn trãi làm nên sự thành công của công trình. Trung tâm thương mại vincom nguyễn trãi với những sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng thế giới. Hiện nay chung cu vinhomes nguyen trai đang là điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư. Các căn hộ tại vinhomes nguyen trai mang đến tiện nghi và sự an toàn cho các gia đình. vinhome nguyễn trãi với những thuận lợi về vị trí mang đến cho dân cư vinhome nguyen trai những điều kiện thuận lợi nhất để có thể phát triển ổn định. Thiết kế website với những mẫu website doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng. thiết kế website bán hàng theo tiêu chuẩn tích hợp seo onpage, thiết kế website giá rẻ uy tín Sự phát triển của cửa lưới chống muỗi đã đem lại cho người dân được bảo vệ tốt hơn, các căn hộ chung cư cao cấp với trang bị giàn phơi thông minh cùng với những loại bạt che nắng là xu thế hiện nay. Có thể nói cửa lưới chống côn trùng được sử dụng khá phổ biến trong các gia đình. HomeGroup Chuyên Thiết kế nội thất. Với những thiet ke noi thatchung cư hiện đại. Sản phẩm giày nam được rất nhiều khách hàng ưu chuộng. giày công sở nam phù hợp để sử dụng trong các văn phòng công ty, với sản phẩm giày lười nam phù hợp với những bạn trẻ năng động với chất liệu da thật sản phẩm giày da nam luôn là lựa chọn lý tưởng của rất nhiều khách hàng.

sdssd | 14-02-2017 @ 12:33:18
This is a truly good site post. Not too many people would actually. the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best. with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews. than by all means come in and check our stuff. 
listitlosangeles.com
sd | 13-02-2017 @ 16:49:05
You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!.
lokalizator telefonu
sdasd | 10-02-2017 @ 19:56:36
Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.

 best air purifiers

sdssd | 09-02-2017 @ 11:21:03
Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day!
sell handmade
sdsd | 08-02-2017 @ 16:36:33
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
office com setup
dfddf | 06-02-2017 @ 14:45:52
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.
filip maertens
gaga | 06-02-2017 @ 10:10:48

Công ty sản xuất giày nam đẹp cao cấp với giày công sở nam đẹp nhất và giày lười nam đẹp. Chuyên nhận thiết kế nội thất tại hà nội, đơn vị thiet ke noi that căn hộ chung cư vinhomes nguyễn trãi với nội thất tiện nghi chung cu vinhomes nguyen trai hiện đại trong thiết kế vinhomes nguyễn trãi đẳng cấp vinhomes nguyen trai là căn hộ cao cấp vinhome nguyen trai chất lượng hàng đầu vinhome nguyễn trãi gần gũi với thiên nhiên vincom nguyen trai trung tâm thương mại vincom nguyễn trãi

SDASAD | 01-02-2017 @ 17:16:11
You have a real ability for writing unique content.  I like how you think and the way you represent your views in this article.  I agree with your way of thinking.  Thank you for sharing.
Womens fashion accessories
chung cư vinhomes nguyễn tr | 31-01-2017 @ 04:00:40

cung cấp chung cư vinhomes nguyễn trãi với nội thất tiện nghi hiện đại chung cu vinhomes nguyen trai cùng với các thiết kế vinhomes nguyễn trãi sang trọng vinhomes nguyen trai cùng với những căn hộ vinhome nguyen trai cao cấp vinhome nguyễn trãi là điểm đến của mọi gia đình vincom nguyen trai trang bị đầy đủ cho dân cư vincom nguyễn trãi Chuyên cung cấp giày nam các loại giày công sở nam đẹp nhất, giày lười namđẹp.Công ty thiết kế nội thất hàng đầu tại hà nội, chuyên thiet ke noi that

dfdf | 30-01-2017 @ 14:49:13
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
cheap scooters london
JAMS | 29-01-2017 @ 18:53:39
I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
long distance movers
SDASDASD | 29-01-2017 @ 13:51:54
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
up vidhan sabha election 2017 results
sdasd | 29-01-2017 @ 00:47:09
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..

 everything about girls

jams malik | 28-01-2017 @ 16:20:08
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,
malik farhan
SDASD | 28-01-2017 @ 15:45:51
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
pay for dissertation
sdssd | 28-01-2017 @ 11:04:09
I went over this website   and I  believe  you have a lot of  wonderful  information.  saved to my bookmarks
scooters
sdasd | 27-01-2017 @ 20:24:06
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content. so happy to find good place to many here in the post. the writing is just great. thanks for the post.

 Watch NFL Pro Bowl Online

sdsdsds | 25-01-2017 @ 15:42:57
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...
cheapest seo packages
Sjcg123 | 25-01-2017 @ 03:17:46

new jordan releases

hogan scontate

tru religion jeans

nike chaussures

Nike Air Huarache For Sale

Ray ban sale online

nike air max running shoes

Air Nike

adidas schoenen

Canada Goose Outlet

Boty Nike Air

Chaussure Nike Air Max Pas Cher

Nike Air Max 90

coach factory outlet online

Adidas Superstar

Boutique Ugg

Jordan Store

nike sportschuhe damen

Air Max For Sale

Yeezy Black

ugg boots outlet online

reebok running shoes

Chaussure Nike Pas Cher

Timberland Outlet

Ugg Grise Pas Cher

ugg boots for women

ugg clearance

nike jordan shoes

abercrombie and fitch store

cheap air max outlet

new pandora charms

toms sale

nike joggesko

zapatillas nike baratas

Air Jordan Retro Sale

longchamp tote bag

Doudoune Moncler Femme Pas Cher

Ugg Pas Cher En France

Sneakers Nike

billige nike sko

Moncler Outlet Online

nike sportschuhe

Pandora Store

Original Ugg Boots

pandora rings

Michael Kors Outlet

Anelli Pandora

Toms Shoes For Women

Michael Kors handbag discount

nfl store

ugg outlet online

Cheap Stone Island Jackets

Stone Island Outlet

pandora charm bracelet sale

Botte Ugg Femme

air force one pas cher

ugg factory outlet

Nike Air 90

The official UGG

Veste Moncler Femme

adidas store

chaussures de foot pas cher

canada goose sale online

nike shoes

Ugg Noir Pas Cher

michael kors handbags on sale

Toms Outlet Online

Sportschuhe Nike

Nike Shoes Sale Store

louboutin heels

Michael Kors

new yeezy shoes

nike tn pas cher

Canada Goose Official Site

nike free

Nike Air Sneakers

Soldes Ugg

Canada Goose Outlet

Pandora Official Website

zapatillas running

adidas outlet

Adidas Shoes Discount Marketplace

Cheap Michael Kors

Bottes Ugg Femme Pas Cher

Soccer Boots Outlet nike

Ugg Homme Pas cher

Ugg Outlet Online Store

Womens Ugg Boots

ugg store

Uomo Hogan

longchamp bags on sale

australia uggs outlet

nike air schuhe herren

australia uggs outlet

moncler jacket sale

converse store

Adidas Originals Superstar

air jordan

Nike Air Max Boutique

botas de futbol

chaussure basket homme

0125Sjcg

SDASAD | 23-01-2017 @ 16:04:30

 

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.
 
Paytm Recharge Offers
sdasd | 23-01-2017 @ 15:01:46
Thanks for the blog post buddy! Keep them coming...

 Find WiFi password

sdasd | 21-01-2017 @ 16:12:44
This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog. I just subscribe your blog. This is a nice blog..

 beauty tips

sdsdsdss | 21-01-2017 @ 14:59:54
This is a truly good site post. Not too many people would actually. the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best. with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews. than by all means come in and check our stuff. 
heroku seo
SDASAD | 19-01-2017 @ 12:04:03
I have a hard time describing my thoughts on content, but I really felt I should here.  Your article is really great.  I like the way you wrote this information.
best electric scooter reviews
dfddf | 19-01-2017 @ 10:32:34
Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch.  Thanks for that insight you provide the readers!

 

homes for sale the landings savannah ga
SDASDASD | 18-01-2017 @ 15:10:39
I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!.
Download Video HD
SDASDD | 17-01-2017 @ 15:06:39
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
pescadolimon.com
dfddf | 17-01-2017 @ 13:55:24
I have bookmarked your blog. the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!
filip maertens
sdasd | 16-01-2017 @ 19:48:53
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..

 DIYRoofs.com

SDASDAS | 09-01-2017 @ 15:58:35
It was a very good post indeed. I thoroughly enjoyed reading it in my lunch time. Will surely come and visit this blog more often. Thanks for sharing.
advanced thesis
sdsdsds | 08-01-2017 @ 11:14:02
Impressive web site. Distinguished feedback that I can tackle. Im moving forward and may apply to my current job as a  pet sitter. which is very enjoyable. but I need to additional  expand. Regards.

 

Issaquah exterminators
meomeo | 05-01-2017 @ 10:51:34
SDASD | 03-01-2017 @ 15:35:22
Thank you for some other informative blog. Where else could I get that type of information written in such an ideal means? I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information.
Bulgaria
OBAT HERBAL ALAMI | 03-01-2017 @ 08:23:28

 GrosirAmazonPlus 

Mari segera menelepon hot line Online Shop GrosirAmazonPlus untuk menyembuhkan penyakit yang menyiksa anda sulit beraktivitas, dengan produk herbal yang berkualitas tinggi yang sudah terbukti ampuh untuk menyembuhkan berbagai varian penyakit yang kronis sampai yang ringan dengan melewati obat herbal yang diorder di www.Grosiramazonplus.com.

 

  Obat Asam Urat Tradisional Yang Mujarab  

Sungguh luar biasa, baru saja konsumsi 2 hari, pergelangan tangan saya sudah dapat bergerak, padahal sudah 5 minggu jari-jari saya tidak dapat digerakkan. Mulailah saya rutin minum Jus Kulit Manggis Obat Tradisional Penyakit Asam Urat Alami, dan pertanda datangnya kesembuhan pun semakin saya rasakan.

 

 cara pengobatan kanker payudara  

Salah satu manfaat ektrak kulit manggis yaitu dapat mematikan pertumbuhan sel kanker, sudah mendapat pengakuan oleh para ahli medis di belahan penjuru dunia. Di negeri Amerika Serikat, produk ekstraks kulit buah manggis menjadi berbagai macam produk kesehatan  telah dibuat dari awal tahun 2000.

 
EskandarSorab | 03-01-2017 @ 07:54:12

You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site! Website Visit Visit Web Read More Information

asdasd | 03-01-2017 @ 07:26:28
hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the thme you picked is super. I will be back.

 americans living in canada

ASXADSAD | 01-01-2017 @ 16:52:10
Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off. I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!
promoteyoufirst
XSDSAD | 01-01-2017 @ 15:39:48
Wonderful article. thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
promoteyoufirst
sdasd | 25-12-2016 @ 23:40:53
Thank you very much for keep this information.

 cannabis buy

sdssd | 25-12-2016 @ 16:00:24

 

You make so many great points here that I read your article a couple of times.  Your views are in accordance with my own for the most part.  This is great content for your readers.

 

vespa insurance
asdasd | 25-12-2016 @ 14:17:12
Thanks for taking the time to discuss this. I feel strongly about it and love learning more on this topic.

 Side Effects of Skinny Piggies

SFDSF | 25-12-2016 @ 07:08:14
Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. 
promoteyoufirst
sdasd | 24-12-2016 @ 17:04:04

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.

 

www.vervex.info

wewe | 24-12-2016 @ 10:40:01
Keep up the good  work . I read few posts  on this  web site  and I  conceive that your blog  is very   interesting and has   sets  of  fantastic   information.

 

games online free
sdasd | 23-12-2016 @ 17:20:56
I read that Post and got it fine and informative.

 pheromones with androstenone

sdasd | 22-12-2016 @ 17:09:08
Thank you for taking the time to publish this information very useful! 

 essay

SDASAD | 22-12-2016 @ 14:51:29
If you set out to make me think today; mission accomplished!  I really like your writing style and how you express your ideas.  Thank you.
slimquick reviews
SDASAD | 20-12-2016 @ 15:00:54
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.
local plumber
sdssd | 20-12-2016 @ 11:22:52
I read your blog frequently and I just thought I’d say keep up the amazing work!

 

Wholesale CBD Oil
sdssd | 20-12-2016 @ 11:18:19
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. 

 

eurocasinojackpot.com
sdasd | 18-12-2016 @ 14:38:29
I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject.  Your writing would sell it fast.  You have a lot of writing talent.

 

pais e filhos

sdssd | 18-12-2016 @ 08:24:18
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this. 

 

oven cleaning London by Malvinas
sdasd | 17-12-2016 @ 21:52:16
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. 

 deepak chopra instructor

JAMS | 17-12-2016 @ 17:23:31
I found your this post while searching for information about blog-related research ... It's a good post .. keep posting and updating information. mensagens de amor para namorado
 
jackman10 | 17-12-2016 @ 17:09:51
I cherish the way you compose and share your corner! Exceptionally intriguing and distinctive! Keep it coming! 
robinsonfps facelift atlanta

Reageer
Naam:
E-mail:
Reactie:
    =  

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties