HR kennis
Procedure WIA

In dit dossier staat kort weergeven hoe nu precies de procedure eruitziet in geval van ziekte van één van uw werknemers. Welke verplichtingen heeft u en wanneer moet u acties ondernemen?Eerste ziekteweek: de ziekmelding.

Wanneer een werknemer zich ziek meldt en u heeft een contract met een arbodienst, dan geeft u de ziekte van de werknemer in de eerste week door aan de betreffende arbodienst. Heeft u geen contract met een arbodienst dan meldt u het verzuim bij uw bedrijfsarts. In geval van werknemers die recht hebben op de Ziektewet (werknemers zonder werkgever, zoals uitzendkrachten) moet u de ziekmelding uiterlijk de vierde dag na ziekmelding door werknemer melden bij het UWV.

Binnen zes ziekteweken: probleemanalyse door arbodienst of arbodeskundigen

Ziet het er naar uit dat het verzuim van uw werknemer langdurig is? Dan zult u advies moeten aanvragen bij uw arbodienst of de door u ingehuurde deskundigen. Zij moeten u binnen zes weken, op basis van een probleemanalyse, adviseren over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting.

Na acht ziekteweken: Plan van Aanpak

Uiterlijk na acht ziekteweken maakt u met uw zieke werknemer een Plan van Aanpak (PVA) voor herstel en reïntegratie. Er zal tevens een casemanager moeten worden aangesteld. Dit kan de direct leidinggevende zijn, maar ook iemand van PZ of de Arbodienst. De aangestelde casemanager fungeert als contactpersoon tussen werknemer, werkgever en Arbodienst. Ook moet u een reïntegratiedossier aanleggen waarin alle stappen en afspraken mbt het reintegratieproces worden vastgelegd. In het PVA moet worden vastgelegd dat u samen met uw werknemer de voortgang van het reïntegratieproces éénmaal per zes weken evalueert.

Week 13: melding UWV

Na 13 weken ziekte moet u het verzuim melden aan het UWV.

Week 13-50: Uitvoering Plan van Aanpak

In deze periode werken u en uw werknemer het opgestelde PVA uit. Waar nodig wordt dit PVA bijgesteld.

Na 50 weken: evaluatie

Na de 50ste ziekteweek moeten u en uw werknemer het reïntegratietraject evalueren.

87ste week: start WIA aanvraag.

Van het UWV ontvangt u een verzoek om loongegevens van de zieke medewerker. De medewerker krijgt een aanvraagformulier voor de WIA en kan de WIA gaan aanvragen. Mocht u eventueel over willen gaan tot vrijwillige loondoorbetaling ná de eerste twee ziektejaren, dan kunt u nu hiertoe beslissen.

Week 87-91: afronden reintegratieverslag

In deze periode is een actueel oordeel van de arbodienst nodig. Ook dien er een eindevaluatie van het reïntegratietraject plaatst te vinden tussen u en uw werknemer. Aan de hand van het reïntegratiedossier stelt u, samen met uw werknemer, het reïntegratieverslag voor het UWV op en zorgt u ervoor dat uw werknemer over alle documenten voor het reïntegratieverslag kan beschikken. Uw werknemer stuurt dan het reïntegratieverslag en het WIA-aanvraagformulier op naar het UWV. De deadline voor de WIA-aanvraag ligt in ziekteweek 91.

Week 91-104: UWV beoordeelt de reïntegratie-inspanningen

Het UWV beoordeelt in deze periode of de reïntegratie-inspanningen van werkgever en werknemer voldoende zijn geweest. Is dit het geval dan wordt de werknemer uitgenodigd voor een keuring voor de WIA. Wanneer het UWV niet tevreden is over de reïntegratie-inspanningen dan zijn er sancties te verwachten.


Aan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
  • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

    Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...