HR kennis
Home » HR kennis » 6. Arbeidsvoorwaarden » Dossiers » Flexibel belonen
Flexibel belonen

Goede mensen aan je bedrijf binden? Dat doe je als werkgever, ook in de huidige arbeidsmarkt, met een goed pakket aan flexibele arbeidsvoorwaarden. De hype van de jaren negentig van de vorige eeuw is inmiddels een duidelijke treFlexibele arbeidsvoorwaarden

Het merendeel van de CAO’s bevat inmiddels afspraken over arbeidsvoorwaarden á la carte. De opmars van de flexibele arbeidsvoorwaarden laat zich verklaren uit een aantal ontwikkelingen.

Werknemers zoeken een duidelijke balans tussen werk en privé. Arbeid wordt steeds flexibeler. Daarnaast neemt de rol van de zorgende overheid af en zijn mensen zich steeds meer bewust van het feit dat ze zaken als (aanvullend) pensioen zelf moeten regelen. Werkgever spelen daar steeds vaker op in. Meer doen voor je medewerkers zonder dat de loonkosten stijgen? Ook dat blijkt mogelijk.

In dit dossier vindt u informatie over:

 

Flexibel belonen

Arbeidsvoorwaarden à la carte

Bestonden vroeger de arbeidsvoorwaarden uit salaris, vakantietoeslag en als het goed ging misschien een dertiende maand, dat is tegenwoordig wel anders. Wie werkt met arbeidsvoorwaarden à la carte geeft medewerkers de gelegenheid om naar eigen keuze hun arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Natuurlijk is er vanwege allerlei regelgeving, denk aan Wet minimumloon en CAO's geen volledige keuzevrijheid. Het echte cafetariamodel waarbij een werknemer vooraf, net als in een cafetaria, een keuze kan maken uit een groot assortiment komt in Nederland praktisch niet voor. Wel is er vaak de keuzemogelijkheid bepaalde looncomponenten uit te ruilen voor andere beloningsvoordelen.  We spreken dan over bronnen en doelen. Het voordeel voor de werknemer is dan gelegen in het feit dat de doelen vaak tegen een lager tarief of in het geheel niet belast worden.

Een (hogere) vergoeding voor reiskosten, extra verlof, deelname aan een spaarloonregeling, fiets van de zaak, bedrijfsfitness: allemaal zaken die werkgevers hun medewerkers in plaats van brutoloon ( mogen) aanbieden. Door medewerkers keuzevrijheid te geven wordt recht gedaan aan hun individuele situatie.

Dat de mogelijkheden er zijn wil nog niet zeggen dat deze allemaal benut worden. De reden waarom de mogelijkheden niet benut worden kunnen divers zijn. Onbekendheid, drempelvrees maar vaak toch ook een kostenaspect. Waarom zou ik als werkgever al mijn werknemers een fiets van de zaak geven of zou ik de bedrijfsfitness betalen? Het leidt tot extra kosten voor de werkgevers. Een mogelijkheid om de kosten voor de werkgever niet te laten stijgen is het invoeren van een cafetariamodel of arbeidsvoorwaarden à la carte. De werknemer verklaart zich bereid afstand te doen van een of meer andere beloningen (bonus, eindejaarsuitkering maar ook regulier maandloon) en in ruil daarvoor krijgt de werknemer bijvoorbeeld een fiets van de zaak.

 

Het principe

In feite is het principe simpel. Het komt neer op het ruilen van de ene arbeidsvoorwaarde voor de andere. Binnen veel organisaties is het al heel lang mogelijk om extra verlof voor eigen rekening op te nemen, iets wat in feite neerkomt op het omruilen van de arbeidsvoorwaarde salaris voor de arbeidsvoorwaarde extra vrije dagen. Tegenwoordig zijn daar veel variaties op gekomen. Een bonus kan worden ingeruild voor een extra storting in de pensioenregeling, maar ook kan het reguliere salaris worden verlaagd in ruil voor een hogere reiskostenvergoeding.

Zoals gezegd is het principe simpel, maar vaak blijkt de uitvoering iets complexer. Aan het aanpassen van arbeidsvoorwaarden zijn nu eenmaal voorwaarden gebonden. Dit geldt zeker als het gaat om het aanpassen in ruil voor fiscaalvriendelijke beloningen. De Belastingdienst erkent dat het mogelijk is, maar stelt dan wel nadere voorwaarden.

 

Op maat

De mogelijkheid tot eigen keuze is het belangrijkste motief om een à la carte systeem in een organisatie in te voeren. Mensen worden, zo bewijzen onderzoek en gezond verstand - het meest gemotiveerd door de arbeidsvoorwaarden waaraan ze het meeste belang hechten. Zoals een goede reiskostenvergoeding, maar ook een bedrijfsauto als je niet afhankelijk wilt zijn van openbaar vervoer of de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan wanneer je al vele jaren hebt gewerkt.

Een goed pakket arbeidsvoorwaarden of employee benefits biedt het personeel de keuze uit verschillende mogelijkheden. Zo kan men idealiter zelf een pakket samenstellen, waarbij bij de één de nadruk kan vallen op vrije tijd, bij de volgende op opleidingen en bij nog een ander op zoveel mogelijk netto besteedbaar inkomen. De werkgever moet er op letten dat de pakketten globaal evenveel waard zijn. Het is verstandig om vooraf te inventariseren waar de wensen naar uit gaan. Zoals eerder gesteld komt dit model nog niet vaak in Nederland, maar zit de flexibiliteit meestal in de mogelijkheid tot het (tijdelijk) uitruilen van bepaalde looncomponenten.

Per branche en bedrijf verschilt de samenstelling van het personeelsbestand. Werken er in het bedrijf meer vrouwen dan mannen? Dan is er een goede kans dat er meer vraag is naar ouderschapsverlof, deeltijdwerk, calamiteitenverlof en ontplooiingsmogelijkheden. Zijn er meer mannelijke twintigers in dienst? Dan zal de lease-auto een gewild artikel zijn. In de praktijk lopen de levensfasen en -stijlen van individuele personeelsleden door elkaar heen. Werkgevers zijn over het algemeen best bereid om het hun medewerkers naar de zin te maken, zeker zolang de kosten van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket maar niet hoger worden dan het oude pakket én die keuze een gezonde bedrijfsvoering niet in de weg staat.

Bij dit alles zijn werkgever en werknemer trouwens wel gebonden aan wetten en fiscale regels. Zo mag het salaris bijvoorbeeld niet onder het minimum of een percentage daarvan terechtkomen.

Bronnen en Doelen

Het uitruilen van bronnen en doelen

De basis van het systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden is het uitruilen van bronnen (salaris, dagen/uren) tegen doelen (extra verlof, pensioen, reiskostenvergoeding maar ook extra inkomen).

De Bronnen

 

Dagen
Over het algemeen verlofdagen die de werknemer toekomen uit hoofde van het dienstverband. Natuurlijk gelden daarbij beperkingen. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld geen dagen inzetten die ze gekregen hebben in verband met een seniorenregeling, zo’n regeling is immers speciaal bedoeld om de oudere werknemer te ontlasten en de overgang naar de pensionering gemakkelijker te laten verlopen. Wettelijk moet een werknemer altijd recht op verlof houden ter grootte van 4 maal het aantal arbeidsuren per week. Dit betekent dus dat alleen bovenwettelijke verlofuren kunnen worden ingezet voor het uitruilen.

Salaris
Vrijwel altijd gaat het hier om het salaris inclusief vaste toelagen en vakantie-uitkering. Beperking: de medewerker moet het minimumloon overhouden. Ook wordt als voorwaarde gesteld dat de werknemer schriftelijk heeft verklaard ermee bekend te zijn dat een (tijdelijke) verlaging van zijn salaris de hoogte van pensioengrondslag en -aanspraken en eventuele uitkeringen van sociaal-verzekeringsrechtelijke aard kan beïnvloeden.

Eenmalige uitkering(en)
Zoals een dertiende maand, gratificatie enzovoorts. Maar ook wel het vakantiegeld, waarbij ook hier geldt dat men de minimum-vakantie-uitkering moet overhouden.

De Doelen

De doelen die (kunnen) worden gekozen zijn natuurlijk vaak afhankelijk van de individuele wensen van de werknemer, maar ook van de regeling van de werkgever. Als de regeling van de werkgever niet toestaat om een hogere reiskostenvergoeding als doel te benoemen dan houdt het voor de werknemer op.

Werkgevers nemen in hun regeling voor flexibele arbeidsvoorwaarden vaak meerdere doelen op waaruit de werknemers een keuze kunnen maken.

Na de verschillende vormen van verlof geven wij een overzicht van welke fiscaalvriendelijke beloningsvormen vaak als doel worden benoemd in een regeling voor flexibele arbeidsvoorwaarden.

Extra verlof
Extra verlof is er in nogal wat vormen. Zoals bijvoorbeeld verlof in de vorm van een:

  • sabbatical leave
  • een verlenging van het ouderschapsverlof
  • verlof voor het volgen van een studie of opleiding
  • of gewoon extra vrije dagen.

 

Pensioen

 

Het recht op een pensioen is vrijgesteld van heffing. De latere uitkeringen worden wel in de belastingheffing betrokken. In het geval een werknemer minder pensioen opbouwt dan fiscaal is toegestaan kan een werkgever dus een extra pensioendotatie doen. Vanzelfsprekend moet de pensioenregeling zelf wel ruimte geven om extra stortingen te kunnen doen.  

Voorbeeld:
Werknemer heeft recht op een bonus in geld. Als hier 52% loonheffing op in wordt gehouden houdt de werknemer netto 48% over. De werknemer verzoekt de werkgever deze bonus niet rechtstreeks aan hem uit te betalen, maar een extra pensioenstorting te doen. Op het moment van storten is geen belasting en premies verschuldigd. Bij de latere uitkering wordt belasting ingehouden. Het kan dan zelfs zo zijn dat dit tegen een lager tarief dan 52% is. 
  

Een fiets van de zaak

 

Zoals wellicht bekend heeft u als werkgever de mogelijkheid een fiets aan uw werknemers te verstrekken, ter beschikking te stellen of te vergoeden. Dit is een regeling die in de praktijk veel wordt toegepast.

De fiets van de zaak is vanaf 2007 geheel onbelast.   Aan het onbelaste voordeel van de fiets zijn wel de volgende voorwaarden verbonden.

  1. U mag maximaal € 749 onbelast laten. Is de fiets duurder dan moet u het meerdere tot het loon rekenen.
  2. De werknemer moet de fiets op jaarbasis voor ten minste de helft van het aantal dagen dat hij naar het werk reist gebruiken voor woon-werkverkeer.
  3. Er mag in het kalenderjaarjaar waarin de fiets wordt vergoed of verstrekt en in de twee voorafgaande jaren niet eerder een fiets zijn vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.

Naast de fiets heeft u de mogelijkheid een aanvullende vergoeding te geven. U mag aan de werknemer die op ten minste de helft van het aantal dagen dat hij werkt een fiets voor woon-werkverkeer gebruikt een vergoeding geven van € 82 per jaar. Let op! Het is niet noodzakelijk dat de werknemer een ‘fiets van de zaak’ heeft. Ook als hij een eigen fiets gebruikt mag u deze vergoeding onbelast geven.   Verder mag u de kosten van een fietsverzekering ook onbelast vergoeden of zelf een verzekering voor de fiets afsluiten.   Ook als de werknemer een fiets van de zaak gebruikt mag u een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer geven. Het maakt immers niet uit of de werknemer op een eigen fiets rijdt of op een fiets die hij vergoed of verstrekt heeft gekregen van zijn werkgever. Dit is alleen anders als er een fiets ter beschikking is gesteld door de werkgever. In dat geval is er volgens de fiscale regelgeving sprake van vervoer vanwege de werkgever en kan er geen onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer worden gegeven.

Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness is conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. Vanaf 2007 is de voorwaarde vervallen dat de fitness geheel of nagenoeg geheel onder werktijd moest gebeuren. De deelname moet open staan voor 90% of meer van alle werknemers, of 90% of meer van alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats; Verder moet er voor wat betreft de locatie worden voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

  • De fitness vindt plaats in een vestiging van het bedrijf.
  • De fitness vindt plaats in een fitnesscentrum dat de werkgever voor alle  werknemers heeft aangewezen.
  • De werkgever sluit een overeenkomst met één fitnessbedrijf op grond waarvan de werknemers kunnen fitnessen in elke vestiging van dat bedrijf.

Heeft een werkgever meer dan een vestiging dan gelden de laatste twee mogelijkheden per vestiging.

Reiskostenvergoedingen

Alle zakelijke kilometers die een werknemer maakt mogen onbelast vergoed worden tegen een bedrag van € 0,19 per km. (2009). Er is geen onderscheid tussen woon-werkverkeer en overige zakelijke kilometers. Veel werkgevers geven, met name voor woon-werkverkeer, een lagere vergoeding dan fiscaal is toegestaan. Er ontstaat dan een fiscale ruimte die kan worden benut.

Voorbeeld:
Werknemer Adriaanse woont op 45 km. van zijn werk. Hij reist met eigen vervoer. De werkgever heeft in de arbeidsvoorwaarden opgenomen dat reiskosten worden vergoed tegen € 0,19 maar slechts tot een enkele reisafstand van 30 km. Per dag bouwt Adriaanse dus een fiscale ruimte op van € 5,70 (2 x 15 km. x € 0,19). Uitgaande van 214 dagen is dat op jaarbasis € 1.219,80. Stel dat Adriaanse aan het eind van het jaar een dertiende maand ontvangt dan zou hij van deze dertiende maand € 1.219,80 onbelast uit kunnen laten betalen als reiskostenvergoeding. Afhankelijk van het tarief 42% of 52% levert dit Adriaanse een voordeel op van € 512,31 of € 624,29.


Vakbondscontributie

Een werkgever mag de vakbondscontributie van een werknemer onbelast vergoeden. Hiervoor gelden geen bijzondere voorwaarden.

Niet veel werkgevers doen dit uit eigen beweging of op eigen kosten. Door het opnemen van een uitruilmogelijkheid in een regeling voor flexibele arbeidsvoorwaarden kan een werkgever kostenneutraal de contributie van de vakbond onbelast vergoeden zonder een stijging van de loonkosten.

Inrichting werkruimte thuis

Een mogelijkheid die in de praktijk relatief weinig gebruikt wordt. Op zich vreemd zeker gelet op het feit dat steeds meer werknemers minimaal een dag per week thuis werken. Per 5 jaar mag een werkgever de inrichting van een werkplek onbelast vergoeden of verstrekken tot een maximum van € 1.815. Voorwaarde is wel dat er een contract is opgemaakt tussen werkgever en werknemer waarin is opgenomen dat de werknemer tenminste een dag per week gedurende de normale werktijd thuis in de werkruimte werkt met behulp van telefoon en/of computer. Tevens mag er op die dag niet naar andere arbeidsplaatsen worden gereisd. De inrichting van de werkruimte moet voldoen aan de eisen in het arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft stoel, bureau en verlichting.

Praktische invoering van flexibele arbeidsvoorwaarden

Gedetailleerde afspraken over arbeidsvoorwaarden à la carte

Het is inmiddels normaal dat in Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s) afspraken over arbeidsvoorwaarden à la carte worden gemaakt.

Het is echter ook altijd noodzakelijk dat de arbeidsvoorwaarden van de werkgever ook worden aangepast. Immers als een werknemer zijn loon, al dan niet tijdelijk, wil verlagen voor een fiscaalvriendelijke beloning dan zal er een aanpassing moeten worden gedaan op de arbeidsvoorwaarden. Het standpunt van de Belastingdienst in deze is dat het moet gaan om een reële aanpassing van de arbeidsvoorwaarden die voldoende realiteitsgehalte heeft.

Belonen á la carte, hoe administreer ik dat?

Met een moderne, geautomatiseerde administratie
Bij een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden hoort een moderne, geautomatiseerde administratie, liefst met toepassing van Employee Self Service: een systeem waarbij medewerkers zelf via de pc hun gegevens kunnen inzien en vaak ook aanpassen. Daarnaast zijn er gespecialiseerde oplossingen zoals FlexBenefits van ADP.

 


Bron

Beschikbaar gesteld door ADP, Services for Payroll & HRDownload deze tool:

Links

Dit dossier is beschikbaar gesteld door ADP, Services for Payroll & HRAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen
16 reactie(s)
Alex John | 18-03-2017 @ 09:11:58

It’s an outstanding article in favor of all the web guests; they will get benefit from it I am confident.

Denver SEO company
Alex John | 18-03-2017 @ 09:11:24

 I am getting expertise all the time by reading such pleasurable posts.

Denver SEO consulting
SAFFA | 17-03-2017 @ 08:49:17

JIANBIN0317

michael kors factory outlet

coach outlet online coach factory outlet

futbol baratas

nba jerseys

beats by dre

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

cheap ray bans

michael kors handbags

polo ralph lauren

christian louboutin outlet

ray bans

louis vuitton

polo ralph lauren

basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes

herve leger outlet

burberry outlet store

hermes outlet store

coach outlet online coach factory outlet

true religion jeans

reebok trainers

christian louboutin shoes

coach factory outlet online

michael kors outlet online

oakley sunglasses

coach outlet online

coach outlet online

ray ban sunglasses uk

lebron shoes

pandora jewelry

mlb jerseys

cheap oakley sunglasses

ralph lauren uk

polo pas cher

michael kors outlet

kobe shoes

basketball shoes

cheap oakley sunglasses

michael kors

michael kors handbags clearance

nike air max 90

tory burch outlet

michael kors outlet

asics

links of london

soccer jerseys wholesale

swarovski jewellery

ralph lauren polo

versace sunglasses

coach outlet

true religion jeans

hollister shirts

versace sunglasses on sale

hollister clothing

louis vuitton outlet online

lacoste polo shirts

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet clearance

louis vuitton outlet online

tory burch outlet

rolex watches

lebron james shoes

prada shoes

true religion jeans outlet

yeezy boost 350

oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

christian louboutin

ralph lauren outlet

polo ralph lauren

coach outlet canada

ferragamo outlet

coach outlet online

rolex watches

oakley sunglasses wholesale

cheap nike shoes

michael kors outlet online

coach outlet online

oakley sunglasses

camisetas futbol baratas

louis vuitton handbags

ferragamo shoes

michael kors outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet

ray-ban sunglasses

ray ban sunglasses

cheap nike shoes sale

jordan shoes

louis vuitton outlet

ray bans

cheap ray ban sunglasses

coach outlet online

louis vuitton

air max 90

new balance outlet

ferragamo outlet

nike outlet store

chrome hearts

adidas wings shoes

louis vuitton

nike air max 2015

michael kors outlet clearance

mulberry handbags sale

ralph lauren polo

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

cleveland cavaliers jerseys

polo ralph lauren

coach factory outlet

fitflops shoes

michael kors outlet clearance

nike huarache

cheap nfl jerseys

coach outlet

hollister clothing

cheap ray bans

cartier watches

ralph lauren polo

nike blazer pas cher

air max 90

ray ban sunglasses

ralph lauren uk

mulberry outlet

michael kors outlet

nike roshe

coach outlet

giuseppe zanotti outlet

air max 90

mulberry sale

air max uk

christian louboutin shoes

louis vuitton outlet

beats headphones

louis vuitton

ray-ban sunglasses

coach outlet clearance

hollister shirts

cartier outlet

hollister clothing

oakley sunglasses

mizuno running shoes

kate spade

louis vuitton outlet

Ethan | 17-03-2017 @ 06:46:36

Thank you so much you have given the great blogs site by which we can get more advantage.

jansen-display
Alex John | 14-03-2017 @ 08:30:25

You have done really a superb job with your web site. Marvelous stuff is here to read.

SEO consultant
minecraft jouer | free psn codes list no surveys | 12-03-2017 @ 16:29:35

uit te ruilen voor andere beloningsvoordelen.  We spreken dan over bronnen en doelen. Het voordeel voor de werknemer is dan gelegen in het feit dat de doelen vaak tegen een lager tarief of in het geheel niet belast worden.

minecraft jouer |
free psn codes list no surveys
 
 
afreen nazi | 22-02-2017 @ 10:48:30

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!.

gta 5 online hack money
imranuddin | 20-02-2017 @ 11:36:53
Great post full of useful tips! My site is fairly new and I am also having a hard time getting my readers to leave comments. Analytics shows they are coming to the site but I have a feeling “nobody wants to be first”.
online mens clothing Pakistan
awesome | 17-02-2017 @ 21:27:33

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.his is a really good post. Must admit that you are among the best bloggers I have read. Thanks for posting this informative article of obat aborsi . You may havce a lot of jual obat aborsi and obat aborsi, as well jual obat aborsi.
. I would once again praise to god about this amazing post. Thank you so much for the detailed information. I love to read tips from cara menggugurkan kandungan who are really successful with what they do. It inspires me an I learn a lot witch helps me to grow my business obat penggugur kandungan faster. I was reading the provided article with a great interest! This post is useful and informative cara menggugurkan kandungan.Thanks for sharing obat telat datang bulan and also obat telat bulan. You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for obat telat datang bulan info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.his is a really good post. Good post. I learn something new and challenging on jasa website blogs I stumbleupon every day.It will always be exciting to read content from other writers and use a jual obat aborsi and obat aborsi little something from their jasa pembuatan website
Well, Thanks a lot for such a wonderful post of obat aborsi, the stuff posted were really interesting and useful jual obat aborsi. The quality of the content was good and clear. I would once again praise to god about this amazing post mesin coding. Thank you so much for the detailed information. I love to read tips from people who are really successful with what they do inkjet printer industri. It inspires me an I learn a lot witch helps me to grow my business faster.

dongdong8 | 07-02-2017 @ 08:04:24

louis vuitton

seattle seahawks jerseys

ray ban sunglasses

christian louboutin pas cher

pandora jewelry

new york knicks jerseys

michael kors outlet clearance

chicago bulls jerseys

kate spade outlet

coach canada

christian louboutin shoes

cheap jordans

cheap jordans

abercrombie and fitch

air max sale

mcm bags

mlb jerseys

omega watches

fitflops

ray ban sunglasses

michael kors outlet

longchamp outlet

nike roshe run

nike roshe

true religion sale

canada goose jackets

replica watches

true religion jeans

jordan femme

prada handbags

pandora charms

seattle seahawks jerseys

ugg boots

true religion outlet

louis vuitton

oakley sunglasses

true religion

polo ralph lauren

ugg boots paris

abercrombie & fitch

gucci outlet online

louis vuitton

mcm bags

jordan outlet

nike outlet store

louis vuitton handbags

oakley store

ray-ban sunglasses

cheap mlb jerseys

louis vuitton

cheap jordan shoes

basketball shoes

toms outlet

cheap nba jerseys

20172.7wengdongdong

naborsa | 04-02-2017 @ 09:04:40

You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.his is a really good post. Must admit that you are among the best bloggers I have read. Thanks for posting this informative article of obat aborsi . You may havce a lot of jual obat aborsi and obat aborsi, as well jual obat aborsi.<br>.

 

I would once again praise to god about this amazing post. Thank you so much for the detailed information. I love to read tips from cara menggugurkan kandungan who are really successful with what they do. It inspires me an I learn a lot witch helps me to grow my business obat penggugur kandungan faster.

 

I was reading the provided article with a great interest! This post is useful and informative cara menggugurkan kandungan.Thanks for sharing obat telat datang bulan and also obat telat bulan. You’ve written nice post, I am gonna bookmark this page, thanks for obat telat datang bulan info. I actually appreciate your own position and I will be sure to come back here.his is a really good post. 
 
Good post. I learn something new and challenging on jasa website blogs I stumbleupon every day.It will always be exciting to read content from other writers and use a  jual obat aborsi and obat aborsi little something from their jasa pembuatan website<br>
 
Well, Thanks a lot for such a wonderful post of obat aborsi, the stuff posted were really interesting and useful jual obat aborsi. The quality of the content was good and clear.
 
hhcg | 09-01-2017 @ 09:12:51

Michael Kors

Pandora Official Website

Nike Zapatos

Air Jordan Retro Sale

Toms Outlet Online

reebok running shoes

botas de futbol

Jordan Store

pandora online

Adidas Superstar

nike air

Yeezy Black

Canada Goose Outlet

Nike Pas Cher Homme

Doudoune Moncler Solde

nike air max running shoes

ugg store

Moncler Sale

new jordan releases

abercrombie and fitch store

Nike Air Max Cheap

nike tn pas cher

pandora outlet store

Chestnut Ugg Boots

chaussures de foot pas cher

zapatillas running

canada goose jackets on sale

Nike Air Jordan 11

Cheap Michael Kors

moncler jacket sale

hogan scontate

adidas outlet stores online

zapatilla adidas

Doudoune Moncler Site Officiel

Soccer Boots Outlet nike

Ugg Grise Pas Cher

scarpe nike

Chaussure Nike Air Max Pas Cher

Pandora Beads And Charms

chaussure Nike homme

Sportschuhe Nike

Ugg Pas Cher Femme

Air Jordan Release Date

Adidas Shoes Discount Marketplace

zapatos de futbol nike

Boty Nike Air

Ray-Ban Official Discounted Site

nike free

adidas kläder

Veste Moncler Femme

air force one pas cher

Canada Goose Official Site

nike sneakers

Nike Air Max 90

Sheepskin Ugg Boots

moncler outlet

Nike Pas Cher Femme

Nike Air Sneakers

newest lebron shoes

Jordan Future

Bottes Ugg Femme Pas Cher

cheap nike air max

Nike Store

hyperdunk 2014

pandora rings

new yeezy shoes

Ray ban sale online

Air Max Sneakers

Nike Air 90

nike sportschuhe

Michael Kors Handbags Discount

Air Huarache

ugg outlet online

coach factory outlet online

nike chaussures

cheap uggs

religion store

Veste Moncler Pas Cher

Orecchini Pandora

ugg factory outlet

nike joggesko

Oakley Sunglasses Cheap

Moncler Outlet Online

Air Jordan News

nike sportschuhe damen

vans shoe store

chaussure basket homme

Adidas Originals Superstar

moncler coats for women

Ugg boots Sale

cheap christian louboutin

pandora charm bracelet sale

nike air schuhe herren

Ugg Homme Pas cher

retro jordans for cheap

pandora beads

Air Max For Sale

canada goose jacket outlet

Boutique Ugg

Timberland Outlet

Timberland skor

hhcg 1.9

Martin Young | 09-01-2017 @ 08:31:06

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. Dofollow Blog Comments

qncjellygamatasliterbaik.wordpress.com | 27-12-2016 @ 03:59:01

Obat tipes di apotik

Obat sesak nafas di apotik

Obat maag paling ampuh yang ada di apotik

Obat asam lambung tinggi paling ampuh

Obat nyeri haid di apotik

Obat radang tenggorokan di apotik

Obat bronkitis di apotik

Obat keputihan di apotik

Obat radang sendi di apotik

obat tipes di apotik

Obat melancarkan haid di apotik

Cara menghilangkan nyeri sendi pada lutut

Cara mengobati asam lambung naik ke tenggorokan

Pengobatan tipes dengan cacing tanah

Cara mengobati rematik pada lutut

Obat maag kronis dari tumbuhan

Obat tumor rahang tradisional

Obat tipes alami yg ampuh

Obat sinusitis tradisional

Ciri ciri sakit tipes

Obat koreng

Harga Spirulina plus tablet

Obat tradisional nyeri lutut

Cara mengobati bisul

Obat kencing manis di apotik

Obat kelenjar getah bening di selangkangan

Cara cepat hamil setelah keguguran tanpa kuret

Eye care softgel di apotik

qncjellygamatasliterbaik.wordpress.com | 23-12-2016 @ 03:14:07

Obat tipes di apotik
Obat batuk dan sesak nafas di apotik
Obat maag paling ampuh yang ada di apotik
Obat asam lambung tinggi paling ampuh
Obat nyeri haid di apotik
Obat radang tenggorokan di apotik
Obat bronkitis di apotik
Obat keputihan di apotik
Obat radang sendi di apotik
obat tipes di apotik
Obat melancarkan haid di apotik
Cara menghilangkan nyeri sendi pada lutut
Cara mengobati asam lambung naik ke tenggorokan
Pengobatan tipes dengan cacing tanah
Cara mengobati rematik pada lutut
Obat maag kronis
Obat tumor rahang tradisional
Obat tipes alami yg ampuh
Obat sinusitis tradisional
Ciri ciri sakit tipes
Obat koreng
Harga Spirulina plus tablet
Obat tradisional nyeri lutut
Cara mengobati bisul
Obat kencing manis di apotik
Obat kelenjar getah bening di selangkangan
Cara cepat hamil setelah keguguran tanpa kuret
Eye care softgel di apotik


Reageer
Naam:
E-mail:
Reactie:
    =  

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties