HR jurisprudentie
 • Ontslag op staande voet wegens valse ziekmelding via Whatsapp

  Aan een ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld, omdat dit een onmiddellijk einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft en de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. Aan een dergelijk ontslag moet een dringende reden ten grondslag liggen, het ontslag moet onverwijld worden gegeven en de reden voor het ontslag moet gelijktijdig met het ontslag worden medegedeeld. De aanwezigheid van een dringende reden hangt af van de aard en de ernst van de reden en de overige omstandigheden van het geval. Bij dit laatste worden de aard en de duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld, de persoonlijke omstandigheden en de gevolgen v...

 • Het Nieuwe Werken; wat betekent dat juridisch?

  Uit een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van BNR Nieuwsradio, blijkt dat 75% van de werknemers voorstander is van Het Nieuwe Werken (HNW), maar dat het grootste deel van de werknemers niet of nauwelijks weet wat de rechten en plichten hiervan zijn. Een mooi moment dus om een aantal juridische onderwerpen te bespreken die van belang zijn bij HNW. Hierna wordt aandacht besteed aan de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de werkgeversaansprakelijkheid en medezeggenschap. Voordat ik inga op deze onderwerpen, eerst een paar inleidende opmerkingen. Inleiding Met HNW wordt gedoeld op plaats- en tijdongebonden werken. Dit kan verschillende vormen aannemen. In sommige bedrijven word...

 • Wijzigen derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd leidt niet tot vierde arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd)

  In artikel 7:668a BW is onder meer bepaald dat de vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de hierna volgende rechtszaak verkeerde de werkgever en werknemer in hun derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en stelde de werkgever voor om de einddatum van deze overeenkomst met een paar maanden op te rekken. Na afloop van de ‘opgerekte’ derde arbeidsovereenkomst stelde werknemer zich op het standpunt dat door de gewijzigde einddatum een vierde arbeidsovereenkomst was ontstaan en dat tussen partijen derhalve een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestond. Dit klinkt logisch, maar de rech...

 • Onduidelijke opzegtermijn voor werkgever leidt tot vernietiging opzegbeding

  Voor werknemers geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. De wettelijke opzegtermijn voor werkgevers is in geval van een dienstverband korter dan 5 jaar één maand, van 5 tot 10 jaar twee maanden, van 10 tot 15 jaar drie maanden en vanaf 15 jaar vier maanden. Van de wettelijke opzegtermijn voor werknemers kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging echter niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer. Met andere woorden, in de arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de opzegtermijn van de werknemer twee maanden is. In dat geval d...

 • Werkgever dient opleidingskosten binnen tweede spoor te betalen

  Als een zieke werknemer zijn eigen arbeid niet meer kan verricht en in het bedrijf van zijn werkgever ook geen andere passende arbeid voorhanden is, dient de werkgever voor de zieke werknemer op zoek te gaan naar passende arbeid bij een andere werkgever. In de navolgende zaak rijst de vraag of de werkgever in het kader van deze zoektocht gehouden is om de opleiding van de werknemer tot Middelbare Veiligheidskunde te bekostigen....

 • Bedrog van werknemer tijdens gerechtelijke procedures

  Het wil nog wel eens gebeuren dat een werkgever ervan overtuigd is dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige en/of strafbare gedragingen, maar dat de werkgever niet in staat is deze overtuiging te onderbouwen met bewijzen. In de onderhavige zaak trekt de werkgever zowel bij de kantonrechter als het gerechtshof aan het kortste eind, omdat hij er niet in slaagt te bewijzen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Uiteindelijk zegeviert het recht toch nog. Met een beetje hulp van de politierechter....

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

  Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...