HR jurisprudentie
 • Werkgever mag voorwaarden verbinden aan bonus

  Het staat werkgevers en werknemers vrij om afspraken te maken over bonussen. Bonusafspraken blinken echter niet altijd uit in duidelijkheid. In de navolgende zaak had de werkgever voor zichzelf de ruimte (lees: beleidsvrijheid) gecreëerd om een bonus al dan niet uit te keren. De werkgever in kwestie besloot vervolgens om een bonus uit te keren, maar hij verbond daaraan een voorwaarde. Die voorwaarde pakte (buitengewoon) vervelend uit voor de werknemer. In de onderhavige zaak staat dan ook de vraag centraal of de beleidsvrijheid van de werkgever zo verstrekt dat hij – nadat besloten is een bonus uit te keren – voorwaarden kan verbinden aan die bonus....

 • Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig in verband met weigeren vakantie

  Op 20 mei 2014 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat werkgever geen dringende reden voor ontslag op staande voet had en in strijd handelde met artikel 7:638 BW. Uit artikel 7:638 BW volgt dat de werkgever werknemer elk jaar in de gelegenheid moet stellen om vakantie op te nemen waarop de werknemer minimaal recht heeft. De vaststelling van de vakantiedagen gebeurt overeenkomstig de (schriftelijke) wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat werknemer zijn wensen kenbaar heeft gemaakt, schriftelijk aan werknemer gewichtige redenen heeft aangevo...

 • Schadevergoeding na doorzoeken prive-mail van werknemer

  De werknemer in de onderhavige zaak is in de periode van 1 juli 2007 tot en met 17 maart 2014 werkzaam geweest als export director bij een groothandel in horloges. In de arbeidsovereenkomst is een verbod op nevenwerkzaamheden en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Bij het verbod op nevenwerkzaamheden is onder meer bepaald dat het werknemer niet is toegestaan om naast de dienstbetrekking bij de werkgever nevenwerkzaamheden te verrichten die - onder andere - concurrerend zijn voor de werkgever. Op 12 maart 2014 heeft werknemer tijdens een gesprek met werkgever aangegeven voornemens te zijn om bij een concurrerend bedrijf – een horlogefabrikant - te gaan werken. Na dit gesprek heeft werkg...

 • Wegcontracteren van ketenregeling in vaststellingsovereenkomst

  De ketenregeling bepaalt kort gezegd dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat wanneer twee of meer opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden hebben overschreven danwel wanneer meer dan drie tijdelijke contracten elkaar hebben opgevolgd. De ketenregeling geldt niet alleen tussen dezelfde werkgever en werknemer, maar ook tussen een werknemer en verschillende werkgevers als deze werkgevers geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Ondanks dat de ketenregeling al vele jaren bestaat, zijn werkgevers nog altijd op zoek naar manieren om de ketenregeling uit te sluiten of te omzeilen. In de navolgende zaak heeft de werkgever geprobeerd om de ketenre...

 • Overtreden concurrentiebeding na einde dienstverband

  Een concurrentiebeding is een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij geheel zelf heeft gekozen. De rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding is onderworpen aan een aantal eisen waarvan het schriftelijkheidsvereiste de belangrijkste eis is. Daarnaast kan een rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen als de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van werkgever. Op 29 april 2014 heeft de rechtbank Overijssel zich uitgelaten over de vraag of een concurrentiebeding is overtreden door vier werknemers. De vier werknemers zijn in diens...

 • Wachten met deskundigenoordeel UWV komt voor rekening van werknemer

  Als de werkgever of werknemer zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, kan de werkgever of werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit is een zogenaamde second opinion en vaak een efficiënte manier om een meningsverschil over de re-integratie te beslechten. Het kan gebeuren dat de werknemer treuzelt met het aanvragen van een deskundigenoordeel. In veel gevallen zal de werkgever gedurende dit getreuzel de loonbetaling aan de werknemer stopzetten. Dit kan echter vervelend uitpakken voor de werkgever wanneer het UWV de werknemer achteraf in het gelijk stelt. In dat geval dient immers de werkgever met terugwerkende kracht het loon door te betalen plus de w...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Volgens Hof van Justitie EU behoudt werknemer rechten bij snelle doorstart

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf. Het Hof neemt hiermee een in maart gepubliceerd advies van de advocaat-generaal over. De rechtbank van Midden-Nederland, waar vakbond FNV en vier oud-medewerkers een zaak tege...