HR jurisprudentie
 • Wijziging rooster geen wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden

  Op 19 augustus 2014 heeft het hof Arnhem- Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een roosterwijziging een wijziging van primaire arbeidsvoorwaarden inhoudt en/of die wijziging getoetst dient te worden aan de voorwaarden volgend uit het arrest Stoof/Mammoet....

 • Vergoeding niet-genoten vakantiedagen bij overlijden werknemer

  Op 12 juni 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat nabestaanden recht hebben op vergoeding van niet-genoten vakantiedagen bij het overlijden van een werknemer. In Nederland oordeelden kantonrechters daarover nog verschillend. Met de uitspraak van het Hof van Justitie is er nu een duidelijke lijn gecreëerd voor dergelijke vorderingen. Het Hof heeft deze uitspraak gedaan naar aanleiding van een aantal vragen van het Gerechtshof in Duitsland. Bij de beantwoording van deze vragen heeft het Hof zich gebaseerd op artikel 7 van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement. Deze richtlijn regelt dat lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen zodat aan alle wer...

 • Werkgever mag voorwaarden verbinden aan bonus

  Het staat werkgevers en werknemers vrij om afspraken te maken over bonussen. Bonusafspraken blinken echter niet altijd uit in duidelijkheid. In de navolgende zaak had de werkgever voor zichzelf de ruimte (lees: beleidsvrijheid) gecreëerd om een bonus al dan niet uit te keren. De werkgever in kwestie besloot vervolgens om een bonus uit te keren, maar hij verbond daaraan een voorwaarde. Die voorwaarde pakte (buitengewoon) vervelend uit voor de werknemer. In de onderhavige zaak staat dan ook de vraag centraal of de beleidsvrijheid van de werkgever zo verstrekt dat hij – nadat besloten is een bonus uit te keren – voorwaarden kan verbinden aan die bonus....

 • Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig in verband met weigeren vakantie

  Op 20 mei 2014 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat werkgever geen dringende reden voor ontslag op staande voet had en in strijd handelde met artikel 7:638 BW. Uit artikel 7:638 BW volgt dat de werkgever werknemer elk jaar in de gelegenheid moet stellen om vakantie op te nemen waarop de werknemer minimaal recht heeft. De vaststelling van de vakantiedagen gebeurt overeenkomstig de (schriftelijke) wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat werknemer zijn wensen kenbaar heeft gemaakt, schriftelijk aan werknemer gewichtige redenen heeft aangevo...

 • Schadevergoeding na doorzoeken prive-mail van werknemer

  De werknemer in de onderhavige zaak is in de periode van 1 juli 2007 tot en met 17 maart 2014 werkzaam geweest als export director bij een groothandel in horloges. In de arbeidsovereenkomst is een verbod op nevenwerkzaamheden en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Bij het verbod op nevenwerkzaamheden is onder meer bepaald dat het werknemer niet is toegestaan om naast de dienstbetrekking bij de werkgever nevenwerkzaamheden te verrichten die - onder andere - concurrerend zijn voor de werkgever. Op 12 maart 2014 heeft werknemer tijdens een gesprek met werkgever aangegeven voornemens te zijn om bij een concurrerend bedrijf – een horlogefabrikant - te gaan werken. Na dit gesprek heeft werkg...

 • Wegcontracteren van ketenregeling in vaststellingsovereenkomst

  De ketenregeling bepaalt kort gezegd dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat wanneer twee of meer opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden hebben overschreven danwel wanneer meer dan drie tijdelijke contracten elkaar hebben opgevolgd. De ketenregeling geldt niet alleen tussen dezelfde werkgever en werknemer, maar ook tussen een werknemer en verschillende werkgevers als deze werkgevers geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Ondanks dat de ketenregeling al vele jaren bestaat, zijn werkgevers nog altijd op zoek naar manieren om de ketenregeling uit te sluiten of te omzeilen. In de navolgende zaak heeft de werkgever geprobeerd om de ketenre...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • 1 op 2 mannen wil minder stressvolle job om meer tijd te hebben voor kinderen

  Bijna de helft van de mannen heeft een voorkeur voor een minder stressvolle baan om meer tijd voor de opvoeding van de kinderen over te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Working Families bij 2.750 Britse gezinnen. Vastgesteld werd ook dat ongeveer één op drie vaders tot een looninlevering bereid zou zijn om een beter evenwicht te vinden tussen het werk en het ge...


Geen gegevens.
 • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 1 reactie(s) | Lees column