HR jurisprudentie
 • Opzegtermijnen: contractueel afwijken van wettelijke termijnen onder voorwaarden

  Een arbeidsovereenkomst kan eenzijdig door de werkgever of werknemer worden opgezegd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel alleen worden opgezegd, wanneer dit recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Bovendien dient de werkgever voorafgaande toestemming van het UWV te hebben ontvangen, voordat hij de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Wanneer een opzegverbod geldt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel niet opzeggen. Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd, dan dient de werkgever of werknemer de voor hem geldende opzegtermijn in acht te nemen. In verband met het arrest van de Hoge Raad van 1 mei 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1192) zal hieronder stil...

 • Pensioenontslag

  In de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat het dienstverband van de werknemer eindigt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 65 jaar), de pensioengerechtigde leeftijd of de voor hem geldende AOW-leeftijd. Dit zogenaamde pensioenbeding kent op dit moment geen aparte wettelijke regeling. Men kan aldus niet terugvallen op een wettelijk kader. BEROEP OP PENSIOENBEDING Indien een pensioenbeding is overeengekomen kan de werkgever niet onverkort een beroep doen op het pensioenbeding. Het ontslaan van een werknemer op grond van het bereiken van een bepaalde leeftijd levert een schending op van het verbod op leeftijdsdiscriminatie. Uitgangspunt is dat er een redelijke en obj...

 • De zorgplicht van de werkgever voor de verslaafde werknemer

  Er wordt verschillend gedacht over de oorzaken van alcohol- of drugsverslaving. Zo worden de oorzaken bijvoorbeeld toeschrijven aan een psychische stoornis, maatschappelijke druk, aangeleerd gedrag of zelfs een samenloop van deze factoren. Hoe men de term ‘verslaving’ ook wil duiden, uit de rechtspraak blijkt dat verslaving vanuit het arbeidsrechtelijke perspectief kan worden gekwalificeerd als ziekte. VERSLAVING EN ZIEKTE Omdat een verslaving als ziekte kan worden gekwalificeerd, geldt het opzegverbod tijdens ziekte. Kortweg kan de werkgever dientengevolge de arbeidsovereenkomst van de verslaafde werknemer niet opzeggen. In beginsel zal op grond van de zogenaamde reflexwerking d...

 • Facebookfilmpje waarin werknemer op een schietbaan een pistool afvuurt, ontbindingsverzoek

  Werknemer is sinds 2005 in dienst van werkgever en is per 1 juli 2008 gepromoveerd tot ‘global account manager’. Werknemer raakt in 2010 vervolgens als gevolg van een burn-out arbeidsongeschikt en ontvangt vanaf 2013 een WGA-uitkering. In augustus 2014 heeft werknemer op zijn facebookpagina een filmpje geplaatst, opgenomen op zijn voormalige schietvereniging, waarop te zien is hoe hij op de schietbaan een pistool laadt en vijf keer afvuurt. Onder het filmpje vermeldt werknemer dat hij vier van de vijf keer raak schoot vanaf 25 meter afstand en een hoger aantal als hij dichterbij kwam. Onder het filmpje had werknemer een foto geplaatst van een geweer met daarbij de tekst ‘hi...

 • Second opinion in loonprocedure ontbreekt; loonvordering toch toegewezen

  I.c. is aan de orde de loonvordering van werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid. De werkgever stelt dat deze vordering voor afwijzing gereed ligt nu een second opinion ontbreekt. Inleiding Werknemer is vanaf 26 april 2004 met een onderbreking in de winter van 2004-2005 op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij De Toekomst. Werknemer vervult laatstelijk de functie van all-round schilder. Op de arbeidsovereenkomst is de algemeen verbindend verklaarde CAO voor het Schilders-Afwerkings- en Glaszetbedrijf van toepassing. Werknemer heeft op 30 september 2014 een schriftelijke waarschuwing gekregen van De Toekomst wegens ongeoorloofd telefoongebruik. Hiertegen heeft werknemer op 6 oktober ...

 • Opvolgend werkgeverschap na indiensttreding bij dochtervennootschap

  Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Feiten Werkneemster is op 20 september 2010 in dienst getreden van een payrollorganisatie die werkneemster heeft geplaatst bij Sanoma Uitgevers B.V. De arbeidsovereenkomst is op 21 mei 2011 verlengd voor de duur van zes maanden, tot 31 december 2011. Werkneemster is toen geplaatst bij Sanoma Media B.V. De werkzaamheden en de werkplek bleven onveranderd. Op 10 oktober 2011 is werkneem...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Bedrijven moeten voor innovatie meer samenwerken

  Bedrijven moeten binnen hun groeistrategie beter nadenken over strategieën om met andere bedrijven samen te werken. Samen innoveren is onontbeerlijk, stelt hoogleraar samenwerking en innovatie Vareska van de Vrande. Innovatieve groei door samenwerking is het thema van de inaugurele rede die Van de Vrande vrijdag 2 juni op de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam...