HR jurisprudentie
 • Zieke werknemer niet gebonden aan beëindigingsovereenkomst

  Onder de Wwz komt de werknemer sinds 1 juli 2015 de bevoegdheid toe een beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden binnen een aantal weken nadat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen (in welk verband kortheidshalve wordt verwezen naar de bijdrage ‘Ontbinding van de beëindigingsovereenkomst en billijke vergoeding’). Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat deze wettelijke ontbindingsbevoegdheid - ofwel bedenktermijn - als aanvulling dient op de rechtsbescherming, die de werknemer toekomt wanneer hij met de werkgever een beëindigingsovereenkomst sluit. De werkgever mag pas aannemen dat de werknemer instemt met de beëi...

 • Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden: loonsverlaging

  Onder omstandigheden kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden van de werknemers eenzijdig wijzigen, dat wil zeggen zonder hun toestemming. Het recht om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, komt de werkgever toe op grond van artikel 7:613 BW. Daarnaast kunnen de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst worden gewijzigd met een beroep artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap en goed werknemerschap). Voorwaarden voor wijzigingen arbeidsvoorwaarden Indien een schriftelijk wijzigingsbeding is opgenomen, zoals bedoeld in art. 7:613 BW, kan de werkgever een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde eenzijdig wijzigen. Dit zal het geval zijn, wanneer de werkgever een zodanig zwaarwi...

 • De herplaatsingsverplichting van de werkgever

  Nadat de werkgever daartoe toestemming heeft ontvangen van het UWV of nadat de werkgever de kantonrechter dienovereenkomstig heeft verzocht, kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer worden beëindigd op grond van een van de acht wettelijke ontslaggronden. Behalve dat de werkgever de aangevoerde wettelijke ontslaggrond(en) dient te onderbouwen, zal ook moeten worden aangetoond dat herplaatsing van de werknemer in een passende functie niet binnen een redelijke termijn mogelijk is of in de rede ligt. De kantonrechter te Amsterdam heeft zich in zijn beschikking van 22 oktober 2015 (AR 2015-1068) uitgelaten over de aard en strekking van deze herplaatsingsverplichting van de werkgever. Casu...

 • Aanzegverplichting

  Aanzegverplichting (sinds 1 januari 2015): Werkgever heeft niet voldaan aan de aanzegverplichting door werkneemster niet uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Werkgever is een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het loon over één maand. Vordering De arbeidsovereenkomst van werkneemster eindigt van rechtswege op 28 februari 2015. Werkgever heeft niet voldaan aan de aanzegverplichting ex artikel 7:668 BW. Werkneemster vordert bij verzoekschrift betaling van een vergoeding ter hoogte van het bruto equivalent van € 1.444, - netto ex ...

 • Procedureel anticiperen op de WWZ

  Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) zijn reeds wijzigingen doorgevoerd. Sinds 1 januari 2015 is de verplichte aanzegging bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ingevoerd en zijn de regels omtrent het gewijzigde proeftijdbeding en het non-concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewijzigd. Per 1 juli 2015 zal op grond van de WWZ onder meer het ontslagrecht ingrijpend worden gewijzigd. Zo zullen de limitatief opgesomde ontslaggronden de procedurele route bepalen, de transitievergoeding wordt geïntroduceerd en het wordt mogelijk om in hoger beroep en cassatie te gaan tegen een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Maar in hoeverre...

 • Opzegtermijnen: contractueel afwijken van wettelijke termijnen onder voorwaarden

  Een arbeidsovereenkomst kan eenzijdig door de werkgever of werknemer worden opgezegd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in beginsel alleen worden opgezegd, wanneer dit recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Bovendien dient de werkgever voorafgaande toestemming van het UWV te hebben ontvangen, voordat hij de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Wanneer een opzegverbod geldt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst in beginsel niet opzeggen. Wordt een arbeidsovereenkomst opgezegd, dan dient de werkgever of werknemer de voor hem geldende opzegtermijn in acht te nemen. In verband met het arrest van de Hoge Raad van 1 mei 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1192) zal hieronder stil...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • Aantal vacatures in het MKB neemt toe

  In Nederland stonden aan het eind van het vierde kwartaal in 2016 ruim 163 duizend vacatures open, 90 duizend hiervan stonden open in het midden- en kleinbedrijf. Het aantal openstaande vacatures in het midden- en kleinbedrijf is hiermee 22 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS in De Staat van het MKB....


Geen gegevens.
 • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 2 reactie(s) | Lees column