HR jurisprudentie
 • Aanvang bedenktermijn werknemer

  Sinds 1 juli 2015 komt de werknemer de bevoegdheid toe om een beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden binnen twee, dan wel drie weken nadat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze bedenktermijn behelst een aanvulling op de rechtsbescherming, die de werknemer toekomt wanneer hij met de werkgever een beëindigingsovereenkomst sluit. De werkgever mag pas aannemen dat de werknemer instemt met de beëindiging van diens arbeidsovereenkomst, wanneer de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig dienovereenkomstig heeft verklaard. De werknemer komt geen bedenktermijn toe, wanneer hij een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden en...

 • Ontbinding op grond van de restcategorie

  De werkgever kan met een beroep op een van de in de wet limitatief opgesomde gronden het UWV verzoeken om toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan wel de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een aantal omstandigheden wordt uitdrukkelijk gekwalificeerd in artikel 7:669 lid 3 sub a tot en met g BW (waaronder begrepen langdurige arbeidsongeschiktheid, de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid en de verstoorde arbeidsverhouding). De grond genoemd in artikel 7:669 lid 3 sub h BW betreft de zogenaamde restcategorie en ziet kortweg op andere dan in de wet opgesomde omstandigheden, op grond waarvan het in redelijkheid niet van...

 • Terugkeer van de kantonrechtersformule?

  In overeenstemming met de wetsgeschiedenis is in de rechtspraak onder de Wwz meermaals overwogen, dat een billijke vergoeding slechts kan worden toegekend, wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Toekenning van een billijke vergoeding dient te zijn beperkt tot zeer uitzonderlijke situaties. In dit verband staat in de wetsgeschiedenis vermeld, dat het hanteren van een standaardformule (zoals de kantonrechtersformule onder oud recht) zich derhalve niet leent voor het berekenen van de omvang van de billijke vergoeding. Blijkens zijn beschikking van 29 januari 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:400) volgt de kantonrechter Amsterdam de wetgever niet in voornoemde ...

 • Zieke werknemer niet gebonden aan beëindigingsovereenkomst

  Onder de Wwz komt de werknemer sinds 1 juli 2015 de bevoegdheid toe een beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen schriftelijk te ontbinden binnen een aantal weken nadat de beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen (in welk verband kortheidshalve wordt verwezen naar de bijdrage ‘Ontbinding van de beëindigingsovereenkomst en billijke vergoeding’). Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat deze wettelijke ontbindingsbevoegdheid - ofwel bedenktermijn - als aanvulling dient op de rechtsbescherming, die de werknemer toekomt wanneer hij met de werkgever een beëindigingsovereenkomst sluit. De werkgever mag pas aannemen dat de werknemer instemt met de beëi...

 • Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden: loonsverlaging

  Onder omstandigheden kan de werkgever de arbeidsvoorwaarden van de werknemers eenzijdig wijzigen, dat wil zeggen zonder hun toestemming. Het recht om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen, komt de werkgever toe op grond van artikel 7:613 BW. Daarnaast kunnen de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst worden gewijzigd met een beroep artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap en goed werknemerschap). Voorwaarden voor wijzigingen arbeidsvoorwaarden Indien een schriftelijk wijzigingsbeding is opgenomen, zoals bedoeld in art. 7:613 BW, kan de werkgever een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde eenzijdig wijzigen. Dit zal het geval zijn, wanneer de werkgever een zodanig zwaarwi...

 • De herplaatsingsverplichting van de werkgever

  Nadat de werkgever daartoe toestemming heeft ontvangen van het UWV of nadat de werkgever de kantonrechter dienovereenkomstig heeft verzocht, kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer worden beëindigd op grond van een van de acht wettelijke ontslaggronden. Behalve dat de werkgever de aangevoerde wettelijke ontslaggrond(en) dient te onderbouwen, zal ook moeten worden aangetoond dat herplaatsing van de werknemer in een passende functie niet binnen een redelijke termijn mogelijk is of in de rede ligt. De kantonrechter te Amsterdam heeft zich in zijn beschikking van 22 oktober 2015 (AR 2015-1068) uitgelaten over de aard en strekking van deze herplaatsingsverplichting van de werkgever. Casu...

Archief
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
 • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
 • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
 • 1 op 2 mannen wil minder stressvolle job om meer tijd te hebben voor kinderen

  Bijna de helft van de mannen heeft een voorkeur voor een minder stressvolle baan om meer tijd voor de opvoeding van de kinderen over te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Working Families bij 2.750 Britse gezinnen. Vastgesteld werd ook dat ongeveer één op drie vaders tot een looninlevering bereid zou zijn om een beter evenwicht te vinden tussen het werk en het ge...


Geen gegevens.
 • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 1 reactie(s) | Lees column