HR jurisprudentie
Home » HR jurisprudentie » Levert wanprestatie (onderbetaling) door werkgever een onrechtmatige daad van de inlener op?
Levert wanprestatie (onderbetaling) door werkgever een onrechtmatige daad van de inlener op?

Werknemer is in de periode van 27 oktober 2001 tot 1 juni 2009 bij X (uitzendorganisatie) werkzaam geweest als uitzendkracht. In de periode van maart 2005 tot en met mei 2009 heeft werknemer bij een inlener gewerkt, die een chemische fabriek exploiteert waarin grondstoffen worden geproduceerd voor sterke kunstmatige vezels.

Op de arbeidsovereenkomsten tussen inlener en haar werknemers is een bedrijfstak-cao van toepassing. Hierin is bepaald dat uitzendkrachten die onder de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten vallen, worden beloond op basis van de geldende salarisschalen voor werknemers van inlener. Op de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en X is, sinds 2004, de ABU-CAO van toepassing. In de ABU-CAO is bepaald dat X aan werknemer het loon dient te betalen dat werknemer verdiend zou hebben wanneer hij voor dezelfde arbeid in loondienst zou zijn geweest van inlener. In het voorjaar van 2008 geven twee collega’s van werknemer bij X aan dat zij aanzienlijk minder verdienen dan de rechtstreeks bij inlener in dienst zijnde werknemers. Hierdoor ontstaat onrust op de werkvloer, waarna inlener in overleg treedt met X. Overeengekomen wordt dat X de aan inlener uitgeleende krachten conform de bedrijfstak-cao van inlener zal uitbetalen en de meerkosten aan inlener zal doorberekenen.

X houdt zich niet aan de afspraak tot aanpassing van de beloning, waarop inlener op 13 maart 2009 haar relatie met X beëindigd. Bij beschikking van 29 mei 2009 wordt de arbeidsovereenkomst van werknemer met X door de kantonrechter ontbonden. In augustus 2009 wordt X failliet verklaard. Werknemer heeft een loonvordering op X ter hoogte van € 19.860,71. Bij gebrek aan verhaal op X spreekt werknemer inlener aan voor het niet door X aan hem betaalde loon.

 

Verzoek en verweer

Werknemer vordert veroordeling van inlener tot vergoeding van de schade op grond van onrechtmatig handelen. De schade begroot werknemer op het te weinig betaalde loon ter hoogte van € 19.860,71, vermeerderd met wettelijke rente en incassokosten.

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter overweegt dat inlener geen onrechtmatig handelen kan worden verweten en wijst de vorderingen van werknemer af.

 

Oordeel Gerechtshof

Werknemer gaat in appel en legt aan zijn vordering ten grondslag dat de door X gepleegde wanprestatie (onderbetaling) een onrechtmatige daad van inlener jegens hem oplevert. Zo heeft inlener er onvoldoende op toegezien dat werknemer op een gelijk niveau werd beloond als haar eigen werknemers die dezelfde werkzaamheden verrichten.

Het Hof herinnert eraan dat onder omstandigheden het uitlokken of profiteren van de wanprestatie van een ander, door een derde, onrechtmatig kan zijn. Of een dergelijk handelen onrechtmatig is hangt echter af van de omstandigheden van het geval. Het Hof geeft aan dat op inlener geen verplichting rust om erop toe te zien dat de loonsom die zij aan X betaalde, na aftrek van de opslag voor X, ook daadwerkelijk door X aan de ingeleende krachten werd uitbetaald. Inlener heeft immers geen zicht op concrete uitbetalingen en deze factor is voor haar moeilijk te beïnvloeden. Echter, indien inlener, bijvoorbeeld door na te laten bij haar CAO passende afspraken over beloning met X te maken, een situatie van onderbetaling heeft uitgelokt of deze voor haar profijtelijke situatie willens en wetens in stand heeft gehouden, kan dit wel degelijk onrechtmatig handelen jegens werknemer opleveren.

Nu de inroostering van de ingeleende werknemers geheel in handen was van inlener moet deze, aldus het Hof, zicht hebben gehad op basis van welk uurtarief door X werd gedeclareerd.

Het Hof oordeelt dat inlener ter zake van de na 1 september 2008 gelegen periode geen onrechtmatig handelen kan worden verweten. Niet alleen is inlener vóór dat tijdvak met X overeengekomen dat deze voortaan de ingeleende werknemers conform haar eigen werknemers zou belonen, zij heeft bovendien gecontroleerd of werknemers ook dienovereenkomstig door X werden betaald. Toen bleek dat dit niet het geval was heeft zij de relatie met X verbroken. Daarnaast oordeelt het Hof ten aanzien van de periode gelegen vóór september 2008, dat X aan inlener een lager loonbedrag in rekening bracht. Om te beoordelen of het door werknemer aan inlener gemaakte verwijt dat zij X tot onderbetaling heeft aangezet, hiermee heeft ingestemd of dit in ieder geval niet is tegengegaan is van belang om te weten in hoeverre werknemer zich met de eigen werknemers van inlener liet vergelijken.

 

Conclusie

Het Hof legt een maatstaf aan op grond waarvan kan worden beoordeeld of de wanprestatie van een werkgever een onrechtmatige daad kan opleveren van een inlener. Het Hof acht zich in deze zaak onvoldoende geïnformeerd en biedt partijen de mogelijkheid om zich bij akte uit te laten. Wordt vervolgd!

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5161Bekijk hier de uitspraak op Rechtspraak.nl:

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois - Van Kleef (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92).


Vorige     Volgende

Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
  • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
  • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
  • Volgens Hof van Justitie EU behoudt werknemer rechten bij snelle doorstart

    Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat oud-medewerkers van het failliete kinderopvangbedrijf Estro wel aanspraak kunnen maken op hun arbeidsrechten na het bankroet en de snelle doorstart van het bedrijf. Het Hof neemt hiermee een in maart gepubliceerd advies van de advocaat-generaal over. De rechtbank van Midden-Nederland, waar vakbond FNV en vier oud-medewerkers een zaak tege...