HR jurisprudentie
Home » HR jurisprudentie » Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst geldig
Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst geldig

Per 1 januari 2015 is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. In de wetsgeschiedenis is daarentegen overwogen, dat de specifieke werkzaamheden die de werknemer verricht of diens specifieke functie een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst kunnen rechtvaardigen. Dientengevolge is wettelijk bepaald, dat de werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet kan worden gebonden aan een concurrentiebeding, tenzij de werkgever motiveert welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen hij heeft, die het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Op verzoek van de werknemer kan de rechter het concurrentiebeding vernietigen, wanneer het beding niet noodzakelijk wordt geacht of de werknemer daardoor onbillijk wordt benadeeld.

 

Uit de wetsgeschiedenis volgt, dat de noodzaak van het concurrentiebeding moet bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding èn op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept. In het concurrentiebeding dient te worden uiteengezet op welke bedrijfs- of dienstbelangen het beding ziet en waarom deze belangen dienen te worden beschermd. Op de werkgever rust aldus een motiveringsplicht, die hem dwingt een concrete en voor de werknemer kenbare afweging te maken.

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat bovenbedoelde, middels de WWZ geïntroduceerde vereisten niet gelden voor een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, die is aangegaan voor 1 januari 2015 en het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Het uitgangspunt is, dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde (die is aangegaan na 31 december 2014) bij hoge uitzondering geldig wordt bevonden. De uitspraak van de kantonrechter Arnhem van 9 februari 2016 (ECLI:NL:RBGEL:2016:1385) is een zeldzaam voorbeeld, waarin een dergelijk concurrentiebeding geldig is bevonden.

 

Casus

De kantonrechter Arnhem heeft geoordeeld in een kort gedingprocedure, waarin de werknemer – onder meer – de schorsing van het tussen partijen geldig overeengekomen concurrentiebeding heeft gevorderd. De motivering – die onderdeel uitmaakt van het concurrentiebeding – luidt als volgt:

 

Het opnemen van het bovengenoemde concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Er is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever omdat:

- tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij kennis neemt van klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen/leveranciersgegevens / werkwijzen / know-how, met name deze klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen / leveranciersgegevens / werkwijzen / know-how bepalend zijn voor het succes van de onderneming van de werkgever;

- kennisname van deze klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen / leveranciersgegevens / werkwijzen / computerprogrammatuur / know-how door directe concurrenten van de werkgever er toe kan leiden dat de werkgever grote schade ondervindt in de vorm van toenemende concurrentie door deze concurrenten;

- de onderneming van de werkgever zijn producten / diensten aanbiedt binnen het gebied dat hierboven is beschreven;

- de werkgever er een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat concurrenten in het hierboven beschreven gebied op oneigenlijke wijze kennis nemen van deze klantenlijsten / prijslijsten / kostprijzen / leveranciersgegevens / werkwijzen/know-how door de werknemer in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.

 

Naar het standpunt van de werknemer is er geen sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen die een concurrentiebeding rechtvaardigen, althans hij wordt door het concurrentiebeding onbillijk benadeeld. De kantonrechter volgt de werknemer niet in zijn standpunten.

Onverminderd het standpunt van de werknemer, dat de motivering niet specifiek ziet op de branche waarin de werkgever actief is, overweegt de kantonrechter, dat het concurrentiebeding aan de minimale formele vereisten voldoet, onder meer omdat de zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn benoemd en is aangegeven waarom het overeenkomen van het concurrentiebeding noodzakelijk is. Vervolgens volgt de inhoudelijke waardering van de noodzaak een concurrentiebeding over een te komen, ofwel de motivering. De kantonrechter overweegt in dit verband dat de werkgever – tijdens de zitting – voldoende heeft onderbouwd waarom de werknemer aan een concurrentiebeding is gebonden. Het standpunt van de werknemer - dat hij geen specifieke kennis heeft opgedaan – doet hieraan niet af. Daarnaast overweegt de kantonrechter, dat de werknemer niet onbillijk wordt benadeeld door handhaving van het concurrentiebeding. Ook niet wanneer handhaving ertoe leidt, dat hij zijn baan bij de nieuwe werkgever verliest en hij geen aanspraak zou kunnen maken op een WW-uitkering. In dit verband rekent de kantonrechter het de werknemer aan, dat de werknemer bewust was van het concurrentiebeding en – zonder overleg met zijn oude werkgever – is overgestapt naar de nieuwe werkgever. Daarnaast is het concurrentiebeding beperkt in onder meer geografische reikwijdte, waardoor het onvoldoende aannemelijk is, dat de werknemer geen andere baan zal kunnen vinden.

Tot slot wijst de kantonrechter de vorderingen van de werknemer – waaronder begrepen het schorsen van het concurrentiebeding – af.

 

Goed voorbeeld?

De vraag rijst of bovenbedoelde motivering - die door de kantonrechter Arnhem is beoordeeld – past binnen het die de wetgeschiedenis heeft opgesteld. De bovenbedoelde motivering geeft de indruk, dat de werkgever de motivering heeft opgesteld met het doel het concurrentiebeding een ruime reikwijdte te geven. Een nadere specificatie van bijvoorbeeld de functie en werkzaamheden van de werknemer worden in het concurrentiebeding niet uiteengezet. Op grond van de uitspraak wordt ervan uitgegaan, dat deze motivering wel door de werkgever is gegeven tijdens de zitting. De vereiste noodzaak is dan aanwezig op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept, maar onduidelijk is of de noodzaak bestond op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding. De vraag is dan ook of deze uitspraak van kantonrechter Arnhem in toekomstige rechtspraak zal worden gevolgd.

 

Op grond van het uitgangspunt - dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is, uitzonderingen daargelaten – heeft de kantonrechter Amsterdam in diens uitspraak van 24 maart 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:1680) een concurrentiebeding (en een relatiebeding) wel geschorst, omdat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn motiveringsplicht. De motivering – geldend voor het concurrentie- en relatiebeding – luidt als volgt:

 

De reden van het verbod […] is gelegen in zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen. De door werknemer te bekleden functie van adviseur geeft hem/haar toegang tot belangrijke informatie, daaronder begrepen tarifering en marges, zowel ten aanzien van opdrachtgevers van werkgeefster alsook van werkgeefster zelf. Werkgeefster ziet zich genoodzaakt haar bedrijfsdebiet op deze wijze te beschermen.

 

De kantonrechter Amsterdam overweegt, dat het relatiebeding aan dezelfde wettelijke bepalingen dient te worden getoetst als het concurrentiebeding. Vervolgens overweegt de kantonrechter, dat het toetsen (van de motivering) van een concurrentiebeding (respectievelijk relatiebeding) geschiedt op grond van de minimale formele vereisten (waaraan in deze zaak is voldaan) en een inhoudelijk beoordeling. In verband met de inhoudelijke beoordeling en onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis en rechtsliteratuur overweegt de kantonrechter, dat de door de werkgever genoemde zwaarwegende bedrijfsbelangen onvoldoende concreet zijn gemaakt en de noodzaak van het concurrentiebeding onvoldoende is onderbouwd. De overwegingen van de kantonrechter goed begrepen, is de schriftelijke motivering in algemene bewoordingen niet kenbaar gericht op de functie en werkzaamheden van werknemer. Bovendien wordt de term “belangrijke informatie” onvoldoende gespecificeerd. Dientengevolge is het niet aannemelijk dat de noodzaak van het concurrentiebeding bestond op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding. Vervolgens wijst de kantonrechter de vordering van de werknemer – om het concurrentie- en relatiebeding te schorsen – toe.

 

Conclusie

De schriftelijke motiveringen van de concurrentiebedingen - die zijn beoordeeld door de kantonrechter Arnhem en kantonrechter Amsterdam – zijn niet gelijkluidend. Evenwel hebben deze motiveringen met elkaar gemeen, dat zij zijn opgesteld in algemene bewoordingen, althans niet op (de werkzaamheden en functie van) de betreffende werknemer zijn toegesneden. De uitkomsten van beide procedures zijn verschillend. Het ziet ernaar uit dat de kantonrechter Arnhem een minder strenge toets ten grondslag heeft gelegd aan diens uitspraak, dan de kantonrechter Amsterdam. Toekomstige rechtspraak zal uitwijzen hoe groot de rek is in de toetsing van het concurrentiebeding, dat is aangegaan met een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Vooralsnog komt het raadzaam voor de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam als uitgangspunt te nemen, aangezien diens overwegingen meer op een lijn lijken te liggen met de wetgeschiedenis, dan de overwegingen van de kantonrechter Arnhem. Te meer, omdat het onduidelijk is of de kantonrechter Arnhem is nagegaan of de vereiste noodzaak van het concurrentiebeding bestond op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding. Niks

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois - Van Kleef (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92).


Vorige     Volgende

5 reactie(s)
smithdavud | 23-04-2017 @ 08:47:52

Really  nice  style and design  and  excellent  content ,  nothing at all  else we need   : D.

comprar mandril

Nana | 19-04-2017 @ 17:03:13

Apakah anda memerlukan software legal yang diupdate tahun 2017 ini? Jika anda ingin mendownload software yang legal dan gratis dengan update terbaru Anda bisa mengunjungi website download software kami. Ini kalau Anda menyukai software gratis dan ingin mendownload software gratis secara legal anda bisa mengunjungi website kami. Kami menyediakan software software gratis yang legal untuk Anda download di website kami. Software ini lengkap dengan file update terbaru tahun 2017. Jadi kunjungi website kami dan download software yang anda perlukan secara legal. Download software PC update terbaru . download software gratis hanya di sini kunjungi sekarang . Dapatkan jasa pinjaman cepat tunai dari jasa gadai bpkb mobil atau motor di sini. Usaha cepat dengan jaminan BPKB kendaraan seperti mobil dan motor memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan pinjaman tunai dengan cepat. Kami adalah usaha Simpan Pinjam dimana anda bisa meminjam dana tunai secara cepat dengan jaminan BPKB. Jika anda memerlukan jasa gadai cepat BPKB untuk pinjaman tunai anda bisa menghubungi kami. Jasa gadai cepat BPKB motor dan mobil kami sudah berpengalaman dan profesional hubungi kami sekarang juga. Pinjaman Gadai BPKB . dapatkan info paket gadai bpkb cepat kami masuk ke halaman ini . Kami membuka usaha franchise laundry kiloan dengan konsep terbaik. Jika anda ingin membeli lisensi franchise laundry kiloan silakan menghubungi kami. Ada banyak sekali model usaha yang bisa Anda tekuni saat ini. Kami menawarkan konsep usaha franchise laundry kiloan yang bisa Anda jalankan dengan modal yang kecil. Usaha franchise laundry kiloan ini mempunyai potensi yang sangat baik. Kami akan membantu Anda mendirikan usaha franchise laundry kiloan yang sukses Dengan konsep dan metode kami yang sudah teruji. Paket usaha laundry . ini dia detil dari bisnis franchise laundry baca penawarannya . Kami adalah supplier peralatan kantor yang menyediakan peralatan kantor berkualitas dengan harga murah. Untuk Anda yang ingin membuka kantor dan memerlukan jasa supplier peralatan kantor anda bisa menghubungi kami. Kami adalah supplier dan distributor peralatan kantor yang sudah sangat berpengalaman. Percaya akan alat kantor dan alat tulis kantor anda kepada kami. Peralatan kantor yang kami sediakan antara lain seperti meja, kursi, lemari arsip, masih banyak lagi. Distributor Peralatan Kantor . pesan peralatan kantor anda dari kami kunjungi halaman web . jika anda ingin mengetahui bagaimana cara menambah follower Instagram anda dengan mudah maka anda bisa menghubungi kami penyedia jasa follower Instagram. Untuk Anda yang ingin memperbanyak follower Instagram Anda bisa menggunakan jasa memperbanyak followers. Saat ini di internet ada banyak sekali orang yang menawarkan jasa untuk memperbanyak follower Instagram. Kami adalah salah satu penyedia jasa yang bisa memperbanyak follower Anda. followers gratis . dapatkan follower instagram dari kami masuk ke halaman ini . Apakah Anda membutuhkan jasa service AC di kota Sidoarjo. Buka jasa service AC di kota Sidoarjo silakan menghubungi kami. Jika saat ini AC anda sedang bermasalah anda bisa menghubungi jasa service AC. Kami adalah jasa service AC yang melayani di kota Sidoarjo. Untuk menghubungi kami Anda bisa melihat nomor kontak jasa service AC Sidoarjo di website resmi kami. Kami juga menerima jasa membersihkan AC, jasa isi freon, lain-lain. jasa service ac sidoarjo . hubungi kami untuk perbaikan ac anda baca penawarannya . Jika anda memerlukan aneka ragam sinopsi anda bisa mengunjungi website kami, di mana tersedia banyak sekali cerita sinopsis terbaru. Kami mempunyai banyak sinopsis untuk film film terbaru di tahun 2017. Untuk info selengkapnya silahkan menghubungi website. Saat ini ada banyak sekali film box office terbaru di bioskop. Jika anda ingin mengetahui sinopsis dari film terbaru di bioskop anda bisa mengunjungi website kami. Ada banyak sekali sinopsis film terbaru yang tayang di bioskop di website kami. Selain film-film terbaru selain film-film terbaru kami juga mempunyai sinopsis untuk film film lawas. Cerita film . kumpulan sinopsis film 2016 ada di sini lihat contoh . Kami adalah Stasiun Radio di Kota Ambon dapatkan info berita terbaru ambon dan Maluku hari ini hanya di website kami. Ambon adalah salah satu kota di Maluku. Baik di kota ambon maupun di provinsi Maluku pada banyak sekali kejadian-kejadian yang untuk diberitakan. Di Kalau anda ingin membaca berita Ambon terbaru atau berita Maluku hari ini silahkan kunjungi website kami. Kami adalah Stasiun Radio DMS yang siap memberitakan info berita dan kejadian di seputar Kota Ambon. berita terkini ambon . stasiun radio ambon maluku terbaik kunjungi sekarang . Untuk Anda yang ingin melangsungkan pernikahan. Kami mempunyai banyak pilihan paket pernikahan. Anda bisa menyesuaikan pilihan pakaian dengan keuangan anda. Jika anda mempunyai rencana untuk pernikahan mungkin saat ini Anda membutuhkan info tentang paket pernikahan murah di kota Jakarta. Kami adalah wedding organizer yang setiap mengurus pernikahan anda, kami mempunyai banyak pilihan atau ragam paket pernikahan yang bisa anda pilih. Kunjungi website paket pernikahan murah Jakarta untuk info selengkapnya. Paket pernikahan jakarta terbaru . cek paket pernikahan jakarta yang kami tawarkan di sini. kunjungi sekarang . Kalau anda memerlukan jasa rental mobil di kota surabaya anda bisa memesannya dari kami, kami mempunyai banyak sekali pilihan mobil untuk anda. Jika anda membutuhkan layanan rental atau sewa mobil di kota Surabaya. Kami siap melayani anda. Jika anda sedang berkunjung ke kota Surabaya dan memerlukan jasa sewa mobil anda bisa menghubungi kami. Kami adalah jasa sewa mobil murah di Kota Surabaya. Ada banyak pilihan kendaraan yang bisa anda pilih, dan tenaga driver kan adalah pengemudi yang profesional dan sudah sangat menguasai jalan-jalan di Kota Surabaya dan sekitarnya. rental mobil di surabaya . lihat daftar mobil rental kami di sini kunjungi sekarang . Apakah anda suka bermain judi online dan ingin bermain togel secara online? daftar keluaran togel singapore pools minggu 19 03 2017, prediksi togel singapura hari ini 19 maret 2017, info togel sgp hari ini prediksi togel singapura 2d. Prediksi togel singapore hari ini yang paling jitu serta code syair sgp, angka main sgp dan angka ikut. bocoran angka keluar togel singapura terupdate. prediksi togel . prediksi togel hari ini adalah masuk ke halaman ini . Saat ini ada banyak orang yang suka mengkonsumsi obat herbal untuk menjaga kesehatannya. Jika anda memerlukan obat herbal di kota Bandung silakan kunjungi toko kami. Untuk menjaga kesehatan sangat banyak orang yang menggunakan produk herbal. Oleh karena itu penjualan produk obat herbal saat ini mempunyai potensi bisnis yang sangat baik. Kami adalah Toko Herbal di Bandung Timur yang menyediakan produk-produk obat herbal dengan kualitas terbaik. Jika Anda membutuhkan produk herbal silahkan kunjungi website kami. toko obat herbal online di bandung . alamat dari toko heral kami ada di baca penawarannya . Untuk anda yang ingin membaca ayat kursi, sekarang anda sudah bisa membacanya secara online karena sudah ada banyak websiye yang memberikan translasi dari ayat kursi ini. Intinya, mengapa Allah SWT. membuat perumpamaan dengan ‘misykat’, pelita, dan minyak? Buku ini disusun untuk merangkum makna ayat kursi dan ayat cahaya di atas cahaya secara mendalam dari Tafsir masyhur Ibnu Katsir dan Jalalain.bertahan lama sebagaimana mazhab-mazhab fiqif lainnya. AYAT KURSI : Yaitu firman Allah dalam Qur'an surat Ba- qarah ayat 255 yang di- dalamnya ada firman berbunyi.." kursi"Nya meliputi langit dan bumi". Adapun keutamaan ayat kursi. bacaan ayat kursi . bacaan ayat kursi dalam bahasa arab dan latin lihat contoh .  Do'a Qunut merupakan sebuah do'a yang sudah umum dibaca pada saat i'tidal pada rakaat kedua waktu sholat subuh. Hukum membaca do'a qunut dalam sholat shubuh menurut beberapa pendapat ada yang mengatakan sunnah ab'ad (sunnah yang dituntut untuk dilakukan dalam sholat, bila lupa tidak mengerjakan, dianjurkan/sunnah mengganti kekurangan tersebut dengan melakukan sujud syahwi). doa qunut subuh . silahkan cek doa qunut di alamat web ini kunjungi sekarang . Indonesia mempunyai banyak sekali obyek wisata yang bisa anda kunjungi. Jika anda ingin melihat objek wisata apa saja yang ada di Indonesia silahkan kunjungi website kami. tempat wisata terbaik di surabaya . daftar tempat wisata terbaik di Indonesia kunjungi sekarang . Sistem pelaporan pajak dari DJP online terbaru bisa membantu anda mendaftarkan pajak anda ke negara. Saat ini anda sudah bisa melakukan pelaporan pajak dengan menggunakan sistem DJP online. Ini akan sesuai dengan sistem SPT online dari pajak anda. Lapor pajak SPT online . daftar djp online untuk pajak anda sekarang juga masuk ke halaman ini . Teks Bacaan Surat Ar-Rahman Arab Latin Indonesia dan Terjemahannya - Surah Ar-Rahman adalah surah ke-55 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surat makkiyah, terdiri atas 78 ayat. Dinamakan Ar-Rahmaan yang berarti Yang Maha Pemurah berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surah ini menerangkan kepemurahan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat nanti. surat ar rahman arab dan latin . baca surat ar rahman di sini baca penawarannya . Kata-kata bijak kata-kata motivasi bisa anda pergunakan untuk menaikan diri kerja dari karyawan anda. kata-kata cinta . dapatkan kata-kata bijak anda di sini kunjungi halaman web . Toko bunga online di Surabaya saat ini sudah banyak yang melayani pemesanan hingga ke daerah. bunga dari toko bunga Surabaya silahkan menghubungi kami. toko bunga online surabaya terbaik . pesan karangan bunga anda sekarang juga masuk ke halaman ini . Game Nintendo adalah salah satu permainan konsol yang sudah sangat dikenal masyarakat jika anda ingin mendownload game Nintendo 3DS silakan kunjungi website kami. Game Nintendo 3DS Terbaik . cek koleksi game nintendo 3ds kami baca penawarannya . Apakah saat ini anda sedang mencari produk pemutih kulit dan wajah yang aman yang bisa anda pergunakan? Obat pemutih kulit badan emilay adalah kalsium obat pemutih kulit badan memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk pemutih lainnya. karena emilay whitening original obat pemutih badan ini berbentuk pil atau capsul asli softgel yang sangat mudah diserap oleh tubuh. obat pemutih wajah alami . dapatkan info obat pemutih kulit kami di sini lihat contoh . Untuk Anda yang memerlukan bimbingan belajar untuk masuk ke stan silakan kunjungi website kami. Kami adalah bimbingan belajar atau bimbel PKN STAN yang siap memberikan pelatihan dan kursus untuk ujian masuk STAN. bimbel usm stan . cek harga bimbel pkn stan di sini. kunjungi sekarang . Jika anda ingin membeli bahan untuk pembuatan takoyaki di Kota Surabaya silakan menghubungi kami bahan takoyaki dijamin berkualitas baik dan halal. jual bahan okonomiyaki di jakarta dan surabaya . cek harga bahan takoyaki untuk surabaya di sini saus bulldog beli di mana . Atau jika anda berdomisili di pulau Sumatera ada juga bisa memesan bahan takoyaki dari kami karena kami juga mempunyai cabang di Bandar Lampung yang siap untuk mengirimkan bahan takoyaki ke seluruh Sumatera. jual bahan takoyaki bandar lampung . cek harga bahan takoyaki untuk lampung sumatera di sini. lihat contoh . jika anda memerlukan jasa pijat panggilan di bali anda bisa menghubungi kami. Kami adalah penyedia jasa pijat panggilan di bali yang siap melayani anda. Jasa pijat panggilan kami siap melayani anda di sekitar wilayah denpasar kuta. Silahkan menghubungi kami. pijat panggilan denpasar . pesan jasa pijat panggilan anda sekarang Cuci springbed jakarta . Kami melayani pengiriman batu bata merah expose ke banyak kota. pabrik batu bata merah kami melayani pembuatan batu bata merah expose terbaik. Kami siap mengirimkan batu bata ke daerah-daerah di sekitar Pulau Jawa dengan pemesanan minimal 1 TRUK. jual batu bata merah . pesanan minimal satu truk untuk bata merah press jumbo Obat Herbal Keputihan . Jika anda memerlukan web hosting murah untuk Website Anda Anda bisa menggunakan sistem Cloud hosting dari ID Cloud host yang menggunakan sistem SSD Cloud host terbaru. domain gratis . dapatkan domain gratis jika memesan paket web hosting murah sekarang juga. jual selai nanas . Tas promosi seringkali digunakan untuk mempromosikan produk anda. Jika anda membutuhkan tas promosi anda bisa menghubungi usaha konveksi tas promosi. konveksi tas murah . cek model tas promosi kami toko buku murah . dapatkan kumpulan sinopsis drama korea, drama india dan juga drama filipina. Anda bisa membaca sinopsis drama terbaru di website kami. Koleksi sinopsis drama korea, dan drama india kami cukup lengkap silahkan mampir di blog kami. sinopsis drama india . lihat daftar sinopsis drama kami kunjungi halaman web . Ini dia website dengan contoh PTK SD, SMP sampai SMA yang terlengkap. Apakah Anda membutuhkan contoh dari ptk untuk SD SMP dan SMA. Anda bisa mendapatkan contoh PTK dengan mendownload dari tautan berikut. PTK Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris SD, SMP, SMA . silahkan download contoh PTK SD, SMP, dan SMA yang kami sediakan masuk ke halaman ini . Untuk Anda yang suka bermain game PC sekarang anda sudah bisa men-download game gratis terbaru. Silakan mengunjungi website kami untuk melihat koleksi koleksi game PC terbaru yang bisa di download. Game PC Ringan . silahkan download game gratis untuk anda. kunjungi halaman web . Vertigo adalah penyakit pada sistem saraf yang membuat pandangan Anda berputar. Membutuhkan pengobatan untuk penyakit vertigo pada beberapa alternatif pengobatan yang bisa anda gunakan. cara mengobati vertigo . kenapa vertigo bisa terjadi? Baca penjelasannya. lihat contoh . Usaha fotokopi adalah usaha yang cukup umum di masyarakat jika anda tertarik untuk menjalankan usaha fotocopy Anda bisa membeli mesin fotocopy merk Fuji Xerox dari kami. jual mesin fotocopy xerox . Apa mesin fotocopy pilihan anda Cuci springbed jakarta . Ada banyak sekali model baju muslim terbaru yang bisa anda jadikan inspirasi untuk membuat baju muslimah. Kami menyediakan beberapa ide baju muslim terbaru. Silahkan mengunjungi website kami untuk melihat model-model baju muslim terbaru. model baju pesta muslim . Pilih model baju muslim yang paling anda sukai Obat Herbal Keputihan . Apakah anda adalah penggemar permainan domino qiuqiu? Domino QiuQiu adalah permainan judi online yang saat ini semakin banyak diminati internet. Jika anda ingin bermain permainan Domino QiuQiu silahkan kunjungi website ini. qiuqiu online . Apakah anda suka bermain domino? jual selai nanas . Atau Jika anda ingin melakukan permainan poker online Anda juga bisa mengunjungi website kami. Kami adalah agen Poker online terpercaya yang bermain dengan uang asli. poker online . Atau anda suka bermain poker online? toko buku murah . Jika Anda membutuhkan obat forex asli Anda bisa membelinya dari agen obat forex asli terpercaya. Obat forex adalah obat untuk memperbesar ukuran kejantanan pria. Jual obat forex . Ini dia penjelasan lengkap dari obat asli forex kami. kunjungi halaman web . Jika kita mempelajari lebih dalam tentang Ayat Kursi, maka kita akan menemukan berbagai manfaat dan keutamaan ayat kursi yang luar biasa untuk orang-orang yang mengamalkannya. Ayat Kursi atau ayatul kursi merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang paling Agung, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat ke-255. bacaan ayat kursi . Ayat kursi bisa anda baca di alamat ini masuk ke halaman ini . Kami adalah dealer mobil Honda di kota Bogor. Jika anda ingin membeli mobil Honda terbaru seperti Mobilio atau atau mobil Honda lainnya silakan menghubungi kami. honda mobilio bogor . Bagi anda yang membutuhkan mobil honda di bogor silahkan menghubungi kami. kunjungi halaman web . Usaha sablon kaos di jogja saat ini semakin berkembang. Apakah anda ingin mencoba bekerjasama dengan jasa konveksi terbaik saat ini? Saat ini semakin banyak orang yang ingin menelepon I usaha sablon kalau anda ingin membuat kaos sablon Anda bisa memesannya dari kami. Kami adalah usaha konveksi kaos sablon terbaik di Jogja. sablon jogja . Untuk anda yang mau pesan jasa sablon jogja kami. kunjungi sekarang . Kami mempunyai banyak sekali website yang bisa anda pergunakan untuk bermain Domino QiuQiu secara online. Jika anda ingin bermain domino QiuQiu secara online akan mengunjungi website kami. domino indoqq . Anda bisa cek daftar website poker dan domino qiu qiu online kami. kunjungi sekarang . Usaha grosir baju muslimah jilbab dan gamis kami siap membantu Anda yang ingin menjadi reseller dari baju-baju muslim. Kami menjual secara grosir baju baju muslimah dengan model dan desain terbaru. gamis balotelli murah bahan polos model terbaru umbrella . Cek juga koleksi jilbab syar'I kami masuk ke halaman ini . Jikalau anda ingin mengadakan seminar dan membutuhkan tas seminar maka kami siap melayani Anda Kami adalah jasa konveksi tas seminar berpengalaman yang sudah melayani banyak client. tas seminar kit . Ini dia tas seminar kit yang kami tawarkan baca penawarannya . Judi Bola merupakan salah satu kesenangan yang sangat di cari-cari oleh kebanyakan pecinta Judi Online, tidak sedikit diantara mereka yang meraup kemenangan dalam waktu yang bisa di katakan relatif singkat.Namun dikarenakan banyaknya Situs Judi Online yang sudah banyak beredar di indonesia, hal ini lah yang membuat banyak para pemain judi online yang tertipu dengan situs judi online yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu bola899,Com sebagai Agen Togel Online akan memberikan informasi mengenai Prediksi Bola terpercaya di indonesia.dan layanan terbaik dengan beberapa kelebihan dalam pelayanan selaku situs judi online terbaik dan terbesar di indonesia. agen judi bola . cek permainan judi online kami lihat contoh . Jika anda membutuhkan madu asli atau madu hutan asli kami siap mengirimkannya ke rumah anda kami adalah usaha yang menjual madu hutan asli dengan kualitas terbaik Madu Asli . lihat produk madu asli kami lihat contoh . Jikalau Anda membutuhkan layanan sewa mobil di kota Madiun anda bisa menghubungi kami. Kami adalah usaha rental mobil yang melayani sewa mobil di Madiun. Dapatkan penawaran harga terbaik hanya dari kami dengan layanan sopir profesional. sewa mobil di madiun . lihat daftar harga sewa mobil kami kunjungi sekarang . Saat ini ada banyak sekali perkembangan di dunia pendidikan jikalau Anda membutuhkan informasi terbaru tentang kejadian-kejadian open sertifikasi Anda bisa membaca info terbarunya dari blog kami. Ujian Nasional . lihat info pendidikan terbaru kunjungi halaman web . Kami menyediakan jasa sewa mobil dengan sopir terbaik di kota malang. Atau jika Anda membutuhkan layanan rental mobil atau sewa mobil di kota Malang kami juga siap melayani anda. Kami mempunyai Armada mobil yang sangat terawat masih baru dan siap mengantarkan Anda ke tempat tempat wisata di Malang dan sekitarnya. rental mobil di malang . cek harga sewa mobil di malang masuk ke halaman ini . Our body is our temple, and we need to take care of it to have a healthy life. Do you know that over 65% of Americans are either obese or overweight? That’s insane! Think of your body as your physical shell to take you through life. If you repeatedly abuse it with unhealthy food, your shell will wear out quickly. While you may look okay on the outside, on the inside, your arteries are getting clogged up with cholesterol and arterial plaque. That’s not a pretty sight! healthy living natural . check our latest tips about healthy living kunjungi halaman web . Pasarkiukiu adalah website judi online Dimana anda bisa bermain poker online ataupun Domino kiu Kiu. agen poker pasarqq . kunjungi halaman web kami di pasarqq masuk ke halaman ini . Kami adalah penyedia paket wisata liburan ke beberapa tempat di Asia Kalau anda ingin berlibur ke Singapura kami menyediakan paket liburan wisata ke Singapura dengan harga terbaik. Paket Wisata Singapore Termasuk Tiket Pesawat . cek paket wisata di singapura kunjungi halaman web . Anda membutuhkan logo untuk usaha anda Kami menyediakan layanan jasa desain logo profesional dengan harga yang murah. Anda membutuhkan layanan jasa desain logo profesional silakan menghubungi kami. jasa desain logo murah . cek penawaran jasa desain logo online kami masuk ke halaman ini . Ada banyak berita berita seputar islam di sekitar kita. Aku butuhkan informasi terbaru atau cerita-cerita yang menginspirasi anda bisa mengunjungi website kami. berita islam terbaru . dapatkan info berita islami terbaru di sini baca penawarannya . Apakah anda ingin membeli boneka online dari toko online kami? Kami menyediakan boneka doraemon dengan kualitas yang terbaik. Kami adalah pengusaha jasa pembuatan boneka ukuran besar. Jika Anda membutuhkan boneka Doraemon anda bisa menghubungi toko boneka online kami. boneka doraemon . pesan boneka anda sekarang juga lihat contoh . jika anda membutuhkan obat pembesar vimax di solo anda bisa membelinya dari toko online yang menyediakan obat vimax asli dengan harga murah dari solo. Toko online yang menyediakan vimax asli di solo ini juga melayani seluruh indonesia secara online agen vimax asli . silahkan pesan vimax asli di solo melalui kami kunjungi halaman web . jika anda memerlukan website untuk membangun usaha anda sekarang anda sudah bisa membelinya secara online. Ada banyak sekali penyedia jasa pembuatan website yang bisa anda pergunakan. Jasa pembuatan website online yang profesional akan selalu siap membantu anda. jasa buat website murah . jasa pembuatan website ini siap melayani anda 24 jam masuk ke halaman ini . we are the provider of rinjani trekking services. If you need a rinjani trekking package, you can contact us. We can provide you some trekking packages that you may like. We provide all of Rinjani Mountain Information and Rinjani Trek Packages. We help you to finding unforgettable experience with our hospitality. Mount Rinjani Trekking . You can have an ultimate experience from our rinjani trekking package. kunjungi halaman web . jika anda ingin membeli busana murah dengan model dan desain terbaru anda bisa menghubungi kami. Kami adalah usaha jual grosir dan eceran untuk busana murah yang sudah sangat berpengalaman. Hubungi kami jika anda memerlukan supplier busana untuk bisnis anda. busana murah meriah . dapatkan koleksi busana murah dengan harga terbaik dari kami masuk ke halaman ini . Untuk keperluan jasa translate anda bisa mempercayakan ke kami karena kami sudah sangat berpengalaman dalam menerjemahkan dokumen-dokumen resmi. Kami adalah penyedia jasa translate dan jasa penerjemah tersumpah yang sudah sangat berpengalaman. Jika anda memerlukan jasa translate dan jasa penerjemah tersumpah silahkan menghubungi kami. Ada banyak sekali paket jasa penerjemah tersumpah yang bisa anda pilih. jasa penerjemah inggris indonesia . silahkan menghubungi kami jasa translate dan penerjemah tersumpah yang sudah berpengalaman. kunjungi halaman web . Kami adalah toko bunga yang melayani di sekitar jabodetabek. Jika anda memerlukan toko bunga di jakarta, maka anda bisa menghubungi kami. Kami siap melayani anda dengan sangat memuaskan. Toko bunga jakarta kami sudah sangat berpengalaman menangani banyak event acara karangan bunga jakarta . hubungi toko bunga kami di jakarta sekarang juga. masuk ke halaman ini . Untuk anda yang memerlukan layanan toko bunga di dekat rumah duka jelambar jabar agung anda bisa menghubungi kami. Kami adalah toko bunga dekat rumah duka jelambar yang siap melayani anda. Aneka karangan bunga siap untuk anda kirimkan ke rumah duka di jelambar. rumah duka di jakarta . toko bunga dekat rumah duka jelambar kami siap membantu anda baca penawarannya . Kami adalah penyedia layanan sedot wc di surabaya dengan harga murah. Jika WC anda mampet silahkan menghubungi kami. Kami menyediakan layanan sedot wc murah terbaik dan profesional yang siap membantu anda untuk membersihkan WC anda. Jasa sedot wc surabaya . hubungi jasa sedot wc kami sekarang juga. lihat contoh . Apakah anda ingin memutihkan wajah anda? Sekarang sudah hadir produk sabun kefir yang bisa membantu Anda membersihkan kulit. Produk sabun kefir bisa anda beli di toko toko online. sabun susu kambing . dapatkan penjelasan tentang sabun kefir dari web berikut ini masuk ke halaman ini . Jika anda ingin membeli bahan-bahan takoyaki sekarang anda tidak bisa membelinya di Jakarta. Supplier bahan takoyaki di Surabaya sekarang sudah hadir di Jakarta dan Bandung. Kami siap melayani bahan takoyaki anda. jual katsuobushi surabaya . Jika anda tertarik membeli bahan takoyaki, silahkan mengunjungi toko kami kunjungi halaman web . Apakah anda ingin mengecilkan perut buncit dengan cepat. Jika anda ingin mengecilkan perut buncit dan cepat sekarang sudah hadir produk-produk yang bisa membantu mengecilkan perut buncit. Hubungi kami untuk info selengkapnya. Bagaimana Cara Mengecilkan Perut Agar Tidak Buncit . Dapatkan informasi tentang keluarga sehat dengan cara mengatasi perut buncit yang bisa menjadi sumber masalah kesehatan anda. masuk ke halaman ini . Bagi Anda yang memerlukan di ladyfem di kota Malang, kami adalah distributor ladyfem di kota Malang yang siap membantu anda. Kami menyediakan produk-produk ladyfem yang asli. Hubungi kami agen resmi ladyfem kota Malang Agen Fiforlif Palembang . Kunjungi website agen lady fem di semarang kami baca penawarannya . Untuk mendownload software baru Anda bisa mengunjungi website kami. Di website kami hanya tersedia airval download yang bisa anda dapatkan secara gratis. Anda bisa download software secara gratis di website kami. Sedia software download update baru tahun 2017. Download Adobe Photoshop CC 2017 Full Version . cek koleksi software pc terbaru tahun 2017 lihat contoh . Apakah anda ingin bermain poker secara online atau bermain judi secara online, sekarang sudah hadir bandar judi terpercaya yang bermain dengan uang asli dan sistem yang aman dari kecurangan. Kunjungi pokerpelangi, situs pokerpelangi asli hanya di kami. situs resmi pokerpelangi . Ini dia review dari pokerpelangi kunjungi halaman web . Saat ini ada banyak sekali orang yang bermain investasi di reksadana, jika anda ingin ebrmain reksadana maka anda bisa mencoba mempelajari bagaimana cara melakukan investasi yang satu ini dari website kami. Ada banyak sekali panduan yang bisa anda dapatkan di sini. investasi . dapatkan pembahasan lengkap investasi reksadana di sini masuk ke halaman ini . Untuk keterangan yang lengkap tentang bagaimana anda bisa bermain reksadana secara online anda bisa membaca artikel kami tentang reksadana online. Reksadana online adalah suatu program investasi yang bisa anda pantau secara online. Kami memberikan penjelasan yang lengkap tentang reksadana online ini di halaman website kami. cara investasi reksadana online . atau dapatkan panduan cara bermain reksadana online hanya dari kami kunjungi halaman web . Jika anda membutuhkan harga hp samsung atau harga hp oppo dan xiaomi atau harga-harga hp lainnya anda bisa membacanya dari website kami di mana kami menyediakan banyak ssekali daftar harga hp terbaru yang bisa anda baca termasuk dengan spesifikasi gadget terbaru yang muncul di tahun 2017 ini. Harga HP Oppo . cek harga dan spesifikasi smartphone hp dan tablet anda di sini masuk ke halaman ini . We are a coal mining company in south borneo who open a big opportunity for our coal investors to get the best profit from this business. If you want to be a coal investors in the biggest coal suppliers company in Indonesia you can contact us. You can visit our official website to get all details about this offer. coal investors . you can get the best opportunity of coal mining investment if you join with the biggest coal mining in indonesia kunjungi halaman web . Apakah anda penggemar makanan tradisional, kami adalah usaha kue rumahan yang membuat banyak sekali jajanan tradisional, seperti kue kering kacang tanah, kue cincin, dan masih banyak lagi jajanan jadul lainnya. Jika anda rindu akan makanan tradisional yang nikmat ini atau ingin menjadi reseller kue kering kacang tanah kami, silahkan mengunjungi website kami. kue kacang tanah . cek aneka jajanan kue kering yang kami tawarkan di sini. masuk ke halaman ini . Kami adalah jasa paasang cctv dan parabola di kota solo, anda bisa memesan jaasa pasang parabola dan cctv kami dengan menghubungi nomor kontak yang ada di website resmi kami. Ada banyak sekali pemasangan cctv yang sudah kami kerjakan dan kami menjamin kepuasan pengguna jasa kami. Jika anda memerlukan pemasangan cctv di kantor atau rumah atau toko anda, silahkan menghubungi kami. Parabola solo . untuk info lengkap tentang cctv atau jasa pasang parabola di kota solo silahkan menghubungi kami. baca penawarannya . Kami adalah distributor speaker alquran yang berkualitas. Speaker alquran ini bisa membantu anak-anak anda menjadi penghafal quran, karena dilengkapi dengan bacaan yang sangat baik. Jika anda ingin membeli speaker alquran ini silahkan menghubungi kami. Ada banyak sekali pilihan model dari speaker alquran yang kami jual di website kami. harga speaker alquran . ini dia distributor speaker alquran terbaik saat ini lihat contoh .

AFAF | 18-04-2017 @ 10:08:08

coach factory outlet

michael kors online

michael kors outlet online

kate spade outlet

michael kors black friday

michael kors outlet

michael kors uk

pandora necklaces

michael kors outlet bags

abercrombie outlet

burberry outlet

hermes bag

michael kors outlet

Nike Hyperdunk 2015

abercrombie & fitch

Billat

michael kors outlet

prada official site

Free Run

Chanel Outlet

michael kors australia

shoes online

nike huarache

ugg uk

wholesale

Oakley Holbrook

prada bags outlet

coach online

coach outlet online

coach outlet

ray ban polarized

michael kors bags

pandora charms

Hugo Boss Online

huarache nike

pandora uk

ugg boots

major league baseball

pandora rings

coach outlet

mcm outlet

kate spade outlet

kate spade outlet online

michael kors purses

coach outlet

ray ban sunglasses

michael kors factory outlet

abercrombie outlet

Nike Air Jordan

ralph lauren australia

nike store

burberry outlet online

coach carter

michael kors

michael kors outlet

ray ban new wayfarer

ralph lauren

Adidas Yeezy Boost 350

ray ban wayfarer

michael kors outlet

ray ban glasses

michael kors outlet

michael kors outlet online

michael kors handbags

coach sunglasses for women

snow boots

pandora rings

chanel australia

authentic prada outlet online

pandora charms

air jordan shoes

ray ban online

coach factory

Nike KD 8

ray ban outlet

prada bags on sale

basketball jerseys

burberry canada

moncler clothing

nike shox shoes

abercrombie paris

kate spade

prada handbags

mlb.com

salomon shoes

nike huarache shoes

official prada site

nike outlet

oakley sunglasses

basketball jerseys

pandora australia

coach australia

nike shox

louis vuitton outlet

michael kors outlet

moncler jacket mens

prada outlet online

prada factory outlet online

Cheap Ray Ban

Hugo Boss Store

pandora rings

prada online

coach factory outlet

landing gears

nike lebron james

Canada Goose Outlet

hockey jerseys

nike outlet

pandora charms sale

ugg australia

coach diaper bag

prada us

paul smith uk

prada handbags

moncler outlet

mlb store

michael kors

Oakley Outlet

Nike Air Max

oakley frogskins sunglasses

china wholesale

polo outlet online

canada goose sale online

pandora charms

coach factory outlet online

pandora charms sale clearance

coach shoes

official michael kors

prada outlet online

coach factory outlet

ray ban eyeglasses

timberland uk

coach

Abercrombie Fitch

michael kors purses outlet

pandora rings

kate spade bags

kate spade handbags

mens sunglasses

yeezy boost 350

Coach outlet online

pandora rings

Pandora Charm

chanel bag

oakley frogskins

coach outlet store

cheap moncler jacket

kate spade outlet online

pandora jewelry

prada outlet online

kate spade outlet

burberry outlet online

michael kors purses on sale

coach australia

louis vuitton outlet

coach outlet

kate spade bags outlet

Mizuno Running Shoes

michael kors bags

véronique Billat

michael kors outlet

coach bags

nike shoes australia

coach outlet

baseball jerseys

michael kors

prada outlet online

michael kors outlet

KD 8 shoes

beats headphones

louboutin shoes

paul smith sale

burberry online

Michael Kors Outlet

kate spade

pandora bracelets

abercrombie us

mk bags

pandora ring

burberry scarf

louis vuitton australia

coach handbags

ray-ban sunglasses

kate spade black friday

coach outlet

oakley australia

ray ban sunglasses

nike free run

shoes sale

abercrombie fitch

Prada Factory Outlet

nike com

tiffany uk

air jordan retro

michael kors wallet

Yeezy 350

ups tracking

michael kors outlet

bercrombie Nederland

moncler sale

pandora rings sale

michael kors outlet

authentic prada outlet online

Basketball shoes

lebron james shoes

adidas australia

sunglasses hut

Michael Kors Canada

Nike Air Jordan

baseball jerseys

Nike Jordan Shoes

asics Australia

cheap ray ban sunglasses

ray ban outlet

nike air max

Ralph Lauren Polo

CHanel Factory Outlet

Yeezy Boost 350

coach outlet online

authentic prada handbags outlet

moncler uk

coach usa

polo outlet

coach outlet

ray ban aviator

pandora bracelet

prada outlet online

abercrombie outlet

michael kors outlet

Jordan Retro Shoes

Hyperdunk 2016

abercrombie outlet

michael kors tote

pandora bracelet

Coach Outlet Store

Mizuno Shop Japan

burberry purse

longchamp outlet

kate spade outlet

football jerseys

coach handbags

nike jordan shoes

ray-ban sunglasses

kate spade black friday

prada outlet online

prada sunglasses

beats studio

brand sunglasses

jimmy choo australia

moncler down jackets

michael kors outlet

michael kors outlet

football jerseys

michael kors outlet

burberry outlet

oakley sunglasses

Mizuno Shoes

nike jordan shoes

pandora charms

Pandora bracelet

michael kors outlet

prada outlet

louis vuitton outlet

pandora australia

michael kors purses

moncler jacket

yeezy boost 350

canada goose jacket

mcm outlet online

louis vuitton factory outlet

Hugo Boss Outlet

pandora.com

michael kors bags

Nike Jordans

prada factory outlet online

asics shoes Australia

pandora charms

huaraches shoes

yeezy boost 350

coach outlet

coach bag

michael kors outlet

ray ban prescription glasses

clk benz

prada outlet

prada outlet

timberland boots

pandora charms black friday

michael kors outlet

air jordan shoes

longchamp outlet

nfl shop

prada bag

pandora charms uk

nike lebron shoes

Michael Kors Outlet

Coach Outlet

kate spade

landinggear

moncler outlet

sunglasses outlet

huaraches

nike shoes

pandora charms sale

ray ban clubmaster

burberry online

Coach Sunglasses Outlet

asics shoes

nike australia

rayban aviator

michael kors outlet

chanel

pandora jewelry

prada outlet online

pandora rings

michael kors outlet

prada bags

burberry outlet

moncler us

prada outlet

coach outlet online

cheap basketball shoes

michael kors outlet

nike australia

salomon hiking shoes

michael kors outlet

michael kors italy

michael kors outlet

baseball jerseys

kate spade outlet

prada outlet prices

prada factory outlet

MIZUNO Shop US

pandora bracelet

ray ban prescription sunglasses

canada goose jacket

ate spade handbags

tiffany co

coach purse

jordan shoes

coach outlet

Hermes Outlet

Prada Outlet

burberry outlet canada

moncler mens jackets

michael kors handbags

pandora australia

nike shoes

michael kors bags outlet

abercrombie outlet us

burberry outlet canada

abercrombie us

prada bags

sunglasses hut

pandora rings

kate spade bags

pandora rings

shoes online sale

coach factory outlet

michael kors jet set tote

pandora necklace

cheap coach purse

michael kors

mlb shop

Chanel bags Outlet

coach outlet

michael kors handbags

canada goose sale

abercrombie and fitch

flash sunglasses

abercrombie outlet

Mizuno Wave

ray ban sunglasses

beats by dre

Longchamp Outlet

kate spade outlet

pandora australia

Ralph Lauren

ray ban sunglasses

coach purses

coach outlet online

nike jordan

mlb shop

pandora charms

Jordan retro

Nike Free

Ray Ban Outlet

Kevin Durant Shoes

oakley outlet

nike id

pandora jewelry

prada purses

Kate Spade Australia

mcm factory outlet

official prada site

veronique billat

burberry us

michael kors us

michael kors canada

burberry australia

burberry outlet

tiffany co

Mizuno Shop

michael kors outlet

jordan retro shoes

kate spade canada

prada outlet

pandora rings jewelry

michael kors uk

mk handbags

mk outlet

michael kors outlet online

prada factory outlet online

coach sunglasses

adidas yeezy boost 350

coach outlet

adidas shoes

Prada bags

adidas australia

pandora necklace charms

yeezy boost 350 shoes

prada glasses

burberry scarf

prada outlet online

coach australia

michael kors handbags outlet

moncler jacket

pandora princess ring

ray-ban sunglasses

nike air huarache

louis vuitton uk

abercrombie and fitch

burberry scarfs

prada sale

coach bags

sunglasses sm

canada goose outlet

nike basketball shoes

michael kors tote

michael kors totes

ugg slippers

michael kors outlet

coach outlet

nfl jerseys

ugg australia

top sunglasses

china factory sale

burberry scarf

paul smith

Jordan Retro

louis vuitton outlet

prada bags

burberry

burberry outlet

burberry australia

abercrombie and fitch

polo online

Coach Outlet Online

moncler coats

piumini moncler replica

Oakley Holbrook sunglasses

burberry canada

burberry outlet

pandora uk

coach outlet

coach outlet

Nike Hyperdunk Shoes

Burberry outlet online

landing gear

coach outlet

prada outlet

prada handbags

nike jordan shoes

moncler outlet

pandora charms sale online

moncler jacket

oakley sunglasses

tiffany and co

me adc4.18

xd | 13-04-2017 @ 11:09:09

The charm of a man is not only reflected in the breitling uk appearance, but also through the connotation of fake rolex training out. Attractive men not only pay attention to maintaining personal image, but also to distribute the rolex uk mature wisdom, low-key introverted light. And a good men's watches, but also must be a high value of color, temperament, good quality meter. The new launch of the fake hublot watches Chanel mechanical watches MONSIEUR CHANEL DE, is such a special for men to create, to bring the infinite charm of the wrist watch.

davd | 01-04-2017 @ 03:11:48

include your blog among my reads every day because you have compelling entries that I look forward to. Here’s hoping there’s a lot more amazing material coming!

online group chat


Reageer
Naam:
E-mail:
Reactie:
    =  
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
  • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
  • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
  • Optimisme over groei industrie

    De Nederlandse industrie verwacht een opvallend sterke behoefte aan personeel voor komende maanden. Het tekent volgens ABN Amro de forse groei en de inhaalslag die de sector maakt....

  • Lets get rid of the annoying monkeys Het zijn niet per se de chaoten die overlopen van het werk en hierdoor gestrest raken. Tot nu toe kom ik in mijn werk als professional organizer voor de zakelijke markt geen notoire rommelkonten tegen. Nee, het probleem zit hem vaak in de combinatie van een hoge mate van perfectionisme en een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. In de ogen van deze mensen moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn, ... 09-10-15 | 5 reactie(s) | Lees column