Disclaimer HRnetwerk.nl

De inhoud van deze site is en wordt met veel zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.hrnetwerk.nl wordt regelmatig aangevuld en verbeterd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van HRnetwerk.nl

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hrnetwerk.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.hrnetwerk.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door HRnetwerk.nl. Ook voor deze informatie is HRnetwerk.nl niet aansprakelijk.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle auteursgerechtigden te achterhalen en te vergoeden, mocht dit onverhoopt niet zijn gebeurd mail ons op auteursrecht@hrnetwerk.nl

Sociale Media
    
    
    
  • Optimisme over groei industrie

    De Nederlandse industrie verwacht een opvallend sterke behoefte aan personeel voor komende maanden. Het tekent volgens ABN Amro de forse groei en de inhaalslag die de sector maakt....